Reklama
Dąbrowa Tarnowska. Pomimo pandemii zapowiada się dobry rok
WYDARZENIA - Region Tarnowski
niedziela, 11 kwietnia 2021 00:00

Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021 r. podjęta została na ostatniej sesji rady miejskiej w 2020 r. Ustalono dochód budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021 r. w wysokości 96.859.297,27 zł., a wydatki na 2021 r. w wysokości 103.663.717,27 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.804.420,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z różnych źródeł tj. niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, pożyczek, kredytów, wolnych środków itd. W ramach wszystkich wydatków gminy wyodrębniono wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 9.211.727,71 zł. Z roku na roku coraz więcej dopłacamy do oświaty. Gdyby państwo finansowało bieżące utrzymanie szkół to na inwestycje mielibyśmy o kilkanaście milionów złotych więcej – mówi naszej redakcji Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej przegłosowała plan budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021, co prawda każdy z radnych miał swoje spojrzenie na budżet, ale ostatecznie podczas głosowania 19 radnych opowiedziało się za przyjęciem budżetu, 2 radnych było przeciw. Uchwalenie budżetu  poprzedzone było wymaganą procedurą. Wszystkie przedstawione opinie były pozytywne. Podczas sesji burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w swoim wystąpieniu omówił, a później zawnioskował o uchwalenie budżetu na 2021 r. Burmistrz skierował także słowa podziękowania za owocną współpracę na przestrzeni mijającego roku dla Posłów na Sejm RP z subregionu tarnowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rady Miejskiej, Sołtysów, Rad Osiedlowych, Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Parafii z terenu naszej Gminy, pracowników Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz podziękował również Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska za wspieranie w realizacji zadań oraz za uwagi i sugestie, które chętnie wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

Budżet w liczbach

Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2021 przyjęto w wysokości 96.859.297,27 zł. z tego dochody bieżące 94.974.304,27 zł, a dochody majątkowe 1.884.993,00 zł. Subwencja ogólna wynosi 31. 769.112,00 zł, w tym subwencja oświatowa 17. 959.047,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 29.942.292,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.989.451,00 zł. Dochody własne wynoszą 30.367.760,97 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą – 770.681,30 zł. Planowane wydatki budżetowe w 2021 r. wyniosą 103.663.717,27 zł, w tym: wydatki majątkowe – 9.211.727,71 zł, co stanowi 9,18 % ogółu budżetu, z tego dotacje na zdania inwestycyjne – 400 000,00 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 94.451.989,56 zł. Dochody ujęte w projekcie budżetu Gminy nie pokrywają w pełni wydatków i stąd zaplanowano w budżecie deficyt w wysokości 6.804.420,00 zł. Projekt zakłada, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. – Proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi gminy – dodaje burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Inwestycje 2021 rok

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi przeznaczono w tym roku 1.75 miliona złotych. Sama budowa sieci kanalizacyjnej Smęgorzów – Gruszów Mały III etap będzie kosztowała półtora miliona złotych. Natomiast na dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi zapisano 250 tysięcy złotych. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, część środków trafi na modernizację dróg dojazdowych do pól – to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych. Czterysta tysięcy złotych samorząd przekaże w ramach dotacji dla powiatu dąbrowskiego, na inwestycje prowadzone przez powiat dąbrowski na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska (budowa chodników). Grubo ponad 2.3 miliona złotych przeznaczono w tym roku na poprawę stanu dróg gminnych (budowa chodnika w Gruszowie Wielkim – 130 tysięcy złotych;  modernizacja ul. Granicznej w Laskówce Chorąskiej Fundusz Sołecki – 30 tysięcy złotych, budowa dalszego odcinka chodnika w Nieczajnej Dolnej Fundusz Sołecki – blisko 18 tysięcy złotych,  wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Nieczajnej Dolnej – 50 tysięcy złotych, budowa chodnika przy drodze gminnej w Smęgorzowie w tym; FS- ponad 18 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej w Szarwarku – 55 tysięcy złotych;  przebudowa drogi gminnej w Szarwarku k/stadionu – 100 tysięcy złotych,  odbudowa drogi gminnej w Sutkowie - 50 tysięcy złotych, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Nieczajnej Górnej – 80 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej – 50 tysięcy złotych, budowa łącznika ul. Szarwarskiej z ul. Zagumnie I etap 200 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego – 520 tysięcy złotych, przebudowa ul. Granicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  - 650 tysięcy złotych, wykonanie nawierzchni ul. E. Plater w DT – 80 tysięcy złotych, likwidacja barier architektonicznych w centrum  miasta – 40 tysięcy złotych,  sięgacz na osiedlu Domków Jednorodzinnych – 25 tysięcy złotych,  wykonanie nawierzchni  na ul. Wyszyńskiego w DT – 80 tysięcy złotych,  wykonanie nawierzchni ul. Nadbrzeżnej w DT – 60 tysięcy złotych,  budowa chodnika ul. Nowa w DT – 100 tysięcy złotych. Zaplanowano także środki na usuwanie  skutków klęsk żywiołowych. Na działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie, które zostanie uruchomione w tym roku, zaplanowano 810 tysięcy złotych (całość prac będzie kosztowała około półtora miliona złotych, z czego dotacja zewnętrzna blisko 900 tysięcy złotych), wykup nieruchomości pod  inwestycje na terenie gminy to koszt 400 tysięcy złotych, przebudowa  i zmiana konstrukcji dachu na istniejących pawilonach handlowo-usługowych w DT przy ul. Kościuszki to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych. W tym roku będzie także realizowany Gminny Program Termomodernizacji budynków (obiekty: DT ul. Piłsudskiego , Szarwark, Gruszów Wielki – wydatek 200 tysięcy złotych). Gmina realizuje także projekt budowy Centrum Kulturalno-Społecznego w Nieczajnej Górnej – 400 tysięcy złotych. Dwieście tysięcy złotych to koszt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego. Zaplanowano także zakup samochodu pożarniczego – udział własny gminy 200 tysięcy złotych.  Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelazówce pochłonie ponad 632 tysiące złotych,  zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej – 150 tysięcy złotych, a dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w DT dla osób z niepełnosprawnością ruchową ma kosztować 40 tysięcy złotych.  Modernizacja sal przedszkolnych w Przedszkolu Nr 2 w DT – koszt 30 tysięcy złotych, a na projekt budowy budynku Przedszkola w Smęgorzowie zapisano 40 tysięcy złotych.  Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta – kwota zapisana w budżecie to 400 tysięcy złotych. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 370 tysięcy złotych (gmina realizuje program OZE). Natomiast na rozbudowę oświetlenie ulic, placów i dróg zapisano ponad 127 tysięcy złotych.  Renowacja „Placu Walczących o Niepodległą Polskę” w Parku Miejskim  w DT ma kosztować 170 tysięcy złotych.  Zaplanowano także zakup kontenerów na obiekt sportowy w Szarwarku – 30 tysięcy złotych.

Rynek do odnowy

Remont Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej stał się w końcu sprawą otwartą. Jesienią ubiegłego roku, po wielu monitach burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego, oddano do użytku obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej, która „wyprowadziła” ruch tranzytowy poza centrum naszego miasta. Tym samym został spełniony jeden z głównych warunków umożliwiających długo oczekiwany przez mieszkańców remont dąbrowskiego Rynku. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zgłosił to przedsięwzięcie (pn. Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej) do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Oczekując na rozstrzygnięcie tego naboru pragniemy zapytać mieszkańców o ich sugestie i propozycje, dotyczące przyszłego wyglądu i funkcjonalności dąbrowskich plant. Przypominamy, że dla dąbrowskiego Rynku opracowano ponad 10 lat temu projekt zagospodarowania, przewidujący m.in. utwardzenie znacznej jego części płytami kamiennymi i kostką imitującą stary bruk, budowę kawiarni w kształcie małej rotundy z parasolami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć i wypić kawę. Uwzględniając historyczną funkcję rynku przewidziano rzeźby z mosiądzu przedstawiające ludzi stojących przy studni, nabierających wodę i gawędzących, fontannę z “nosiwodą” oraz zaprzęg konny z wozem pełnym kwiatów. Dla przesłonięcia widoku zielonego bloku mieszkalnego, który architektonicznie raczej nie pasuje do zabudowy historycznej, zaplanowano lokalizację zadaszonego wejścia na rynek, które również może pełnić rolę sceny w czasie imprez okolicznościowych oraz stragany do sprzedaży pamiątek. Jak trafnie ocenia burmistrz Krzysztof Kaczmarski od czasu opracowania projektu upłynęło już wiele lat, zmieniły się oczekiwania mieszkańców, potrzeby i wymagania dotyczące przestrzeni ogólnodostępnych. Wzrosła też świadomość dotycząca maksymalizacji przestrzeni zielonych w miastach. – Zwracam  się z prośbą o sugestie mieszkańców oraz propozycje nowych rozwiązań projektowo – urbanistycznych modernizacji Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej – apeluje burmistrz Krzysztof  Kaczmarski. Wydaje się, że na nowym Rynku oprócz kawiarni powinno się też znaleźć miejsce na stanicę  rowerową umożliwiającą odpoczynek rowerzystów i spożywania posiłków, parkowanie rowerów w centrum miasta oraz obsługi potencjalnych turystów. Stanicę można by funkcjonalnie połączyć z kawiarenką internetową i biurem turystycznym Powiśla Dąbrowskiego. Pod dyskusję mieszkańców poddajemy propozycję zastąpienia projektowanej fontanny „woziwoda” (z wiadrami) na przestrzenną fontannę płaską z kaskadowo włączanymi strumieniami wody. W sezonie zimowym taka przestrzeń mogłaby być adaptowana na „tymczasowe” lodowisko. Liczymy na Państwa inwencję i pomysły, aby Rynek miejski stał się ponownie centrum spotkań towarzyskich szerokiego spektrum mieszkańców i turystów, zapewniając jednocześnie ożywienie centrum miasta. Mile widziane są nie tylko opisy „rynku marzeń” ale też szkice, rysunki czy też propozycje „dobrych praktyk” z innych miast – których zastosowanie polecacie Państwo u nas. W takim przypadku prosimy o przesłanie Waszych pomysłów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Będą laptopy

Niedawno członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec – Lech wręczyła samorządowcom z powiatu dąbrowskiego promesy na zakup sprzętu do nauki zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu wzięła również udział radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Anna Mikosz. Promesę dla Gminy Dąbrowa Tarnowska na kwotę 74 983,26 zł odebrał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest nasza gmina. Promesy otrzymały również wszystkie samorządy gminne z terenu powiatu oraz organ prowadzący Zespół – Szkolno Przedszkolny w Żelazówce.

Nowe mieszkania

Przedstawiciele 13 gmin z Małopolski, a wśród nich Dąbrowa Tarnowska, podpisali porozumienie o partnerstwie z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Dzięki Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej na ich terenie ma powstać blisko 900 mieszkań. Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin mówił, że dynamiczny rozwój Polski wymaga wielkich projektów cywilizacyjnych takich, jak Centralny Port Komunikacyjny, ale wymaga też tego, żeby rozwijały się takiej miejsca, jak Dąbrowa Tarnowska Bochnia czy Zakliczyn. Porozumienie z KZN podpisali reprezentanci Bochni, Borzęcina, Dąbrowy Tarnowskiej, Gnojnika, Jodłowej, Korzennej, Proszowic, Ryglic, Starego Sącza, Trzciany, Tuchowa, Wierzchosławic i Zakliczyna. W imieniu Gminy Dąbrowa Tarnowska, porozumienie podpisał burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Auto z PFRON

Na  parkingu przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się przekazanie samochodu dla niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Projekt jest integralną częścią „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Gościem specjalnym tego zorganizowanego przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego wydarzenia była Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Projekt dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego wdrożenie było możliwe dzięki współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszt zadania wyniósł 187.206,00 zł przy dofinansowaniu z PEFRON w wysokości 120.539,99 zł. Autobus zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla 18 osób, w tym także osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, umożliwia osobom o różnych stopniach niepełnosprawności korzystanie z podstawowych praw obywatelskich i zapobiega izolacji społecznej. Projekt zakłada nie tylko zlikwidowanie  barier transportowych, ale także zapewnienie niepełnosprawnym uczniom lepszych warunków bezpieczeństwa i komfortu jazdy w czasie dowozu – dodaje burmistrz Krzysztof Kaczmarski.  Autobus będzie dowoził dzieci i młodzież niepełnosprawną do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół i przedszkoli specjalnych w Tarnowie. Obecnie na tej trasie przewożonych jest 16 dzieci z naszej gminy.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .