Reklama
Bolesław. Zrównoważony rozwój
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
poniedziałek, 21 września 2020 00:00

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Bolesławiu oraz rozwój infrastruktury komunalnej, drogowej, inwestycje proekologiczne – to największe wyzwania samorządu gminy Bolesław. - Mamy stosowna dokumentacje, chociażby na rozbudowę obiektu dla oświaty – tłumaczy Kazimierz Olearczyk, wójt Bolesławia.


O potrzebie budowy nowoczesnego  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Pawłów dla gminy Bolesław mówiło się od kilku lat. Szkopuł w tym, że jest to zadanie bardzo kosztowne. Gmina złożyła wniosek o dotacje. Zdaniem ekspertów Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dokument został przygotowany perfekcyjnie. Taka ocena oznaczała zielone światło dla samorządu. W styczniu 2019 roku wójt Kazimierz Olearczyk podpisał z Województwem Małopolskim umowę dotacji. Gmina stała się Beneficjentem projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Pawłów dla gminy Bolesław”. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w miejscowości Pawłów, na terenie czynnej oczyszczalni ścieków powstało istotne ogniwo w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Bolesław – mówi wójt Olearczyk. Przywożone odpady będą przyjmowane, odpowiednio segregowane i ewidencjonowane. W ich dokładnym ewidencjonowaniu pomoże przewidziana waga samochodowa. Najbardziej eksponowanym, widocznym elementem inwestycji jest wiata magazynowa w której obrębie w wydzielonych boksach, pojemnikach i kontenerach będą deponowane odpady. Planujemy selektywne zbieranie 14 frakcji/gatunków odpadów w układzie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne,  odpady zielone,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, frakcja poniżej 10mm, w tym popioły, odzież i tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia (odpady niebezpieczne), zużyte baterie, akumulatory (odpady niebezpieczne),  odpady wielkogabarytowe, w tym meble, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  zużyte opony, świetlówki oraz zużyte tonery drukarek domowych
Jak mówi wójt Kazimierz Olearczyk Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowie jest obiektem kompleksowym. Beneficjent zaplanował, że w obiekcie będzie także miejsce przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów dla ich ponownej eksploatacji przez innych użytkowników oraz punkt napraw umożliwiający przygotowanie niektórych odpadów do ponownego użycia. Warto dodać, że w efekcie uruchomienia PSZOK selektywnym zbieraniem odpadów objętych zostanie 2 692 mieszkańców gminy Bolesław. Koszty całkowite projektu wynoszą 805 440,90 zł z czego 100% jest kwalifikowane. Dotacja, pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 684 624,76 zł. Pozostałą część tj. 120 816,14 zł finansuje z własnego budżetu gmina Bolesław. Warto dodać, że obiekt jest już gotowy. Jesteśmy teraz na etapie odbiorów technicznych, potem czeka nas rozliczenie – dodaje Rafał Nowak, sekretarz gminy.

Szkoła do rozbudowy
Wiele wskazuje na to, że wiosna 2021 roku rozpocznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. - Chcemy dobudować „skrzydło”.  Na parterze nowego obiektu znajdzie się stołówka wraz z nowoczesna kuchnią. Chcemy, by gastronomiczna część szkoły spełniała wszelkie normy i standardy XXI wieku. Natomiast na pietrze znajdzie się miejsce na pracownię komputerowo – internetową oraz dodatkowa salę lekcyjną. Z naszych wstępnych wyliczeń wynika, że rozbudowa szkoły będzie nas kosztowała jakieś 1.6 miliona złotych. Pierwsze pół miliona już mamy. Na ten cel chcemy bowiem przekazać środki pozyskane przez gminę w ramach Tarczy Antykryzysowej dla Samorządów – mówi wójt Kazimierz Olearczyk. Pod koniec czerwca 2020 roku wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, podczas której Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski wręczył przedstawicielom samorządów Powiatu Dąbrowskiego symboliczne czeki z puli Funduszy Inwestycji Samorządowych. Gmina Bolesław otrzymała zapewnienie pozyskania z budżetu państwa środków finansowych na realizację inwestycji w latach 2020/2021 w wysokości 500 000 złotych. Fundusz Inwestycji Samorządowych powstał z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Środki te nie muszą być wykorzystane w 2020 roku. Samorządowcy mogą wydać do 2022 roku na każdą inwestycję publiczną. - Budowa szkoły doskonale wpisuje się w Fundusz Inwestycji Samorządowych. Dodam tylko, że w ramach nowego naboru na środki dla gmin, przygotowaliśmy wniosek o wsparcie właśnie tej inwestycji – dodaje wójt Kazimierz Olearczyk.

Dwie dotacje
Dwukrotnie w tym roku Gmina Bolesław  otrzymała dofinansowanie. Za pierwszym razem w ramach projektu „Zdalna szkoła”, za drugim razem w ramach działania „Zdalna Szkoła+”.  W obydwu przypadkach była to dotacja w kwocie 45 000,00zł. W całości te środki przekazano na zakup laptopów niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. W ramach drugiej dotacji udało się kupić sprzęt komputerowy w ilości 19 laptopów dla uczniów. Został on już zakupiony i przekazany Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bolesławiu. Jak mówi wójt Kazimierz Olearczyk to dyrektor placówki decyduje o przyznaniu sprzętu uwzględniając lokalne czynniki ekonomiczne i potrzeby uczniów. Warto dodać, że sprzęt po zakończeniu zdalnego nauczania będzie zwrócony do Zespołu Szkół w Bolesławiu i posłuży uczniom podczas zajęć. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Informuję, że Gmina Bolesław w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, wiosną 2020 roku,  otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000,00zł na zakup laptopów niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Wtedy zakupiono sprzęt komputerowy w ilości 5 laptopów dla uczniów i 15 laptopów dla nauczycieli został już zakupiony i przekazany Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bolesławiu dodaje wójt Kazimierz Olearczyk.

Program fotowoltaiki
Na milion złotych opiewa program związany z montażem urządzeń fotowoltaicznych w gminie Bolesław. Program dotyczy nie tylko prywatnych posesji, ale także kilku obiektów, których właścicielem jest gmina.  Zamontowano urządzenia na budynku Urzędu Gminy, Zespołu szkół oraz Przedszkolu w Bolesławiu. Ponadto w projekcie uczestniczy około 41 gospodarstw domowych. Na tylu domach pojawia się elementy fotowoltaiki, na czterech domach urządzenia solarne, zaplanowano także, że w jednym z domów, zostanie zamontowana pompa ciepła – mówi Rafał Nowak, sekretarz gminy. Zdaniem specjalistów istnieją tutaj bardzo  dobre warunki do produkcji energii elektrycznej ze słońca. Jak pokazują mapy średniego nasłonecznienia Bolesław ma wysokie zasoby słoneczne. Na każdy płaski metr kwadratowy średnio pada tutaj 1000 kWh rocznie, jednak panele fotowoltaiczne są nachylone tak, aby ich powierzchnia była jak najbardziej prostopadła względem padania promieni słonecznych, co daje najwyższą wydajność. - Wynika z tego, że fotowoltaika w gminie Bolesław może być opłacalna, efektywność instalacji fotowoltaicznych jest bardzo wysoka, nasz region ma dobre zasoby słoneczne, nasłonecznienie w naszym regionie jest na wysokim poziomie dodaje Rafała Nowak. Dotacja – milion złotych dla gminy Bolesław – pochodzi z „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.  Wymogi wynikające z warunków projektu to zapotrzebowanie na moc instalacji ok. 2,8 - 7  kW, możliwość jej instalacji na dachu budynku mieszkalnego. Dofinansowanie w programie stanowi 60 procent kosztów kwalifikowanych netto, a o możliwości wzięcia działu w programie zdecyduje audyt przeprowadzany u mieszkańca.

Inwestycje w gminie
W ostatnich dwóch latach gmina zrealizowała lub realizuje – są w trakcie kilka inwestycji. Wspomnieliśmy wcześniej o projekcie  budowy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Warto wspomnieć, że w roku 2019 dobudowano kilka lamp oświetlenia ulicznego. Zastosowano tu oprawy energooszczędne typu LED. Wymieniono również 10 opraw sodowych na oprawy LED w miejscowości Bolesław. Jest to pierwszy krok w kierunku modernizacji punktów świetlnych na bardziej energooszczędne, dające większy strumień światła. Z podjętych działań wynika, że zastosowanie nowych technologii w oświetleniu przynosi efekt ekonomiczny, a promień światła jest przyjemny dla otoczenia. Wobec powyższego przystąpiono do inwentaryzacji stanu istniejącego, a w perspektywie czasu zostanie przyjęty harmonogram czynności w tym zakresie – zapewnia wójt Kazimierz Olearczyk. Gmina Bolesław otrzymała z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki i wicemarszałka Tomasza Urynowicza promesę na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Promesę na kwotę 79 349 zł  w imieniu Wójta Gminy Bolesław odebrał Sekretarz Rafał Nowak. Przekazane środki wpłynęły na poprawę warunków dojazdu do pół i gospodarstw rolnych.

Plany gminy…
W ramach działania planuje się budowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Bolesław. Działanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej, zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Ponadto przebudowa dróg spowoduje poprawę warunków panujących na drogach. Dzięki temu poprawi się płynność, przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dzięki płynnej, jednostajnej jeździe (ograniczanie zatorów drogowych) samochody będą spalały mniejsze ilości paliwa, a co za tym idzie – będą generowały mniejszą emisję dwutlenku węgla. - W naszych planach jest także budowa i rozbudowa sieci dróg rowerowych. W ramach działania planuje się budowę i rozbudowę sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Bolesław. Na etapie opracowywania dokumentu nie była znana dokładna lokalizacja planowanej inwestycji ani długość budowanych/rozbudowanych dróg rowerowych. Dokumentacja budowy dróg rowerowych przebiegających przez Gminę Bolesław została opracowana przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, a ich lokalizacja jest planowana wzdłuż drogi powiatowej relacji Szczucin-Kozłów. Na gminie Bolesław z powodzeniem wykorzystywana jest droga rowerowa biegnąca po wale rzeki Wisły dodaje wójt Kazimierz Olearczyk. Gmina mysli także o termomodernizacja budynków mieszkalnych. Działanie to skierowane jest do mieszkańców, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesław. Obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie dachów i stropodachów; ocieplenie podłóg/dachów; wymianę okien, drzwi, bram,  instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; nstalacje wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach działania przyjęto termomodernizację 50 budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy. - Ja przypomnę, że obiekty użyteczności publicznej o największym znaczeniu zostały już zmodernizowane (Szkoła Podstawowa w Bolesławiu, GZOZ w Bolesławiu, Urząd Gminy w Bolesławiu).

Pamiętają o bohaterach
Od lat gmina słynie z tego, że dba o zabytki, kultywuje przeszłość i tradycje ludowe. Prężnie działają tutaj jednostki OSP, koła KGW.  Dlatego w tamtym roku w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu została odprawiona uroczysta msza św. w intencji zamordowanego w Charkowie por. Stanisława Kaczówki, rodem ze Świebodzina, podczas masowej egzekucji polskich oficerów przez Rosję w 1940 roku oraz oficerów ziemi dąbrowsko-tarnowskiej ofiar zbrodni katyńskiej wiosny 1940. W koncelebrowanej mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Bolesławia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świebodzina. Drugą część uroczystości, która odbyła się w Świebodzinie przy tablicy pamiątkowej poświęconej por. Stanisławowi Kaczówce, prowadził Pan Mieczysław Misiewicz – członek rodziny por. Kaczówki. Pamiątkowy obelisk został ufundowany przez Mieczysława Misiewicza, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie oraz Gminę Bolesław.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

052021

pr052021s

tymeksiepomaga

oferta-edu

 

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .