Reklama
Rozmowa z Alicją Syty, dyrektorem szpitala powiatowego w Brzesku (SP ZOZ Brzesko)
WYDARZENIA - Brzesko
piątek, 03 grudnia 2021 00:00

Pandemia koronawirusa przyspiesza. Jakie miejsce w walce z patogenem, zajmuje szpital powiatowy w Brzesku?
Od momentu wybuchu pandemii w marcu 2020 roku, szpital w Brzesku  bierze czynny udział w walce ze skutkami Covid-19. Zasady, na jakich funkcjonują szpitale w Małopolsce w zakresie przeciwdziałania pandemii określa, koordynuje i nadzoruje Wojewoda Małopolski.
W związku z rozwojem IV fali pandemii nasz szpital otrzymał decyzję w sprawie utworzenia łóżek covidowych. Zgodnie z tą decyzją, od dnia 8.11.2021 r. w szpitalu uruchomiono co najmniej 20 łóżek covidowych dla pacjentów z potwierdzonym Covid-19 oraz co najmniej 2 łózka intensywnej terapii. Nadal utrzymane zostało 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19. Następnie wydawane były kolejne decyzje zwiększające liczbę łóżek: od 22 listopada szpital utworzył kolejne 22 łóżka covidowe oraz 3 intensywnej terapii, a już od 27 listopada następne 13 łóżek covidowych oraz 2 stanowiska intensywnej terapii.  Obecnie szpital posiada więc 62 łóżka covidowe, w tym 7 intensywnej terapii i realizuje tzw. VII etap zabezpieczenia w planie Wojewody dla województwa małopolskiego.  Zwiększanie łóżek covidowych stanowi ogromne obciążenie dla szpitala, zwłaszcza pod względem kadrowym.  Wiąże się niestety także z koniecznością ograniczeń w przyjęciach planowych do oddziałów oraz ograniczeniem liczby zabiegów operacyjnych. Ilość pacjentów (covidowych i niecovidowych) wymagającej  intensywnej terapii wzrasta  i przekracza możliwości leczenia ich przez zespół anestezjologiczny.  Jeżeli pojawi się  kwestia zwiększenia liczby łóżek respiratorowych, to może pojawić się problem. Lekarze anestezjolodzy nie widzą możliwości  przy tej obsadzie kadrowej zwiększania liczby  łóżek respiratorowych. Sytuacja jest  dynamiczna i zmienia się w zasadzie z dnia na dzień.

Pamiętamy początki pandemii. Brakowało wówczas niemal wszystkiego: od maseczek począwszy, a na respiratorach skończywszy. Jak pod tym względem teraz wygląda sytuacja w kierowanej przez Panią placówce?
Początek pandemii był trudnym czasem dla wszystkich szpitali. W marcu 2020 roku nie było możliwości zakupu środków ochrony indywidualnych, bo nie były dostępne na rynku. Teraz środków tych jest pod dostatkiem. Jednak ich ceny są znacznie wyższe niż przez pandemią, co wiąże się ze znacznymi wydatkami i tym samym stanowi duże obciążenie dla szpitala. Bezpieczeństwo personelu i pacjentów jest najważniejsze, dlatego zarówno środki ochrony jak i środki dezynfekcyjne dostępne są w szpitalu ze znacznym zapasem. Również sprzęt medyczny w postaci respiratorów czy pulsoksymetrów jest dostępny. Dzięki darczyńcom szpital mógł zakupić respirator, usg czy sprzęt do dezynfekcji, pulsoksymetry, termometry.
Ze środków własnych szpitala również zakupujemy sprzęt medyczny, niezbędny do diagnostyki i leczenia pacjentów. W ostatnim czasie zakupiony został sprzęt za łączną kwotę ponad 700 tys zł. Były to m.in.,:  resektoskop, zestaw do artroskopii, osprzęt do zabiegów ortopedycznych, aparat do endoskopowych zabiegów urologicznych, osprzęt fizjoterapeutyczny, stanowiska resuscytacyjne dla noworodków, sprzęt okulistyczny czy dezynfektor. Czynię starania o pozyskanie środków na zakup aparatu do znieczulania.
Szpital ma jednak wiele potrzeb, których nie jesteśmy pokrywać ze środków własnych. W tej chwili staramy się o pozyskanie środków na zakup nowych ambulansów. Większość posiadanych przez szpital karetek jest wyeksploatowana i wymaga wymiany. Kilka ambulansów posiada przebieg blisko 500 tys. km przebiegu, a  jeden blisko 700 tys. km przebiegu. Dlatego zwróciliśmy się do władz gmin w powiecie oraz do Starostwa Powiatowego o wsparcie projektu „Karetka dla szpitala”. Ponadto zwróciłam się także do lokalnego przedsiębiorstwa z prośbą o wsparcie inicjatywy zakupu  ambulansu wartego ponad 250 tys. zł. Liczę na pomoc w tej kwestii, ponieważ szpital sam nie jest w stanie podołać kolejnym dużym wydatkom, a które są niezbędne dla utrzymania bezpiecznego udzielania świadczeń na jak najwyższym poziomie.

Kto trafia na oddział covidowy? Czy w tym gronie dominują osoby niezaszczepione? Jak wygląda statystyka śmiertelności?
Po uruchomieniu łóżek covidowych w listopadzie, do szpitala byli przywożeni głównie pacjenci spoza powiatu brzeskiego, którzy nie zostali przyjęci do innych szpitali. Już w dwa dni po uruchomieniu oddziału covidowego, wszystkie dostępne łóżka były zajęte przez pacjentów z Covid-19. Po kolejnych zwiększeniach liczby łóżek covidowych, obłożenie oscyluje obecnie w okolicach 85%. Aktualnie większość pacjentów stanowią osoby z powiatu brzeskiego. Pacjenci oddziału to głównie osoby wcześniej niezaszczepione. Średnio stanowią oni 80 % wszystkich hospitalizowanych osób z Covid-19. Pacjenci trafiający do oddziału mają przede wszystkim problemy oddechowe o różnym stopniu nasilenia, a także inne, czasem poważne objawy, w tym wielonarządowe. Wszyscy pacjenci wymagają tlenoterapii lub podpięcia do respiratora. Jeśli chodzi o śmiertelność to od 8 listopada, a więc od uruchomienia oddziału, w naszym szpitalu zmarło 12 osób w związku z Covid-19.

Szczepić się czy nie? Dylemat wielu. A Pani zdaniem?
Oczywiście szczepić się. Szczepienie jest jedynym skutecznym sposobem walki z Covid-19. Nie ma innego sposobu na to, aby uniknąć  lub łagodniej przechodzić covid. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej ludzi się zaszczepiło. Tylko szczepienie może zapobiec kolejnym falom pandemii i łagodzić skutki ewentualnego zakażenia. To z kolei sprawi, że szpitale nie będą musiały dezorganizować pracy, odwoływać przyjęć planowych i planowych zabiegów. Dlatego gorąco zachęcam do szczepień. Szpital prowadzi Punkt Szczepień Powszechnych, gdzie można bez problemu zaszczepić się różnymi szczepionkami (Pfeizer, Moderna, Johnson, Astra Zeneca). Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji i pracy punktu dostępne są na stronie internetowej szpitala.

Dzięki doskonałej współpracy starosty brzeskiego Andrzeja Potępy z poseł Józefą Szczurek – Żelazko udało się pozyskać siedem milionów dla szpitala w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na co przeznaczyliście te środki?
Dzięki wnioskowi, który złożył powiat oraz dobrej współpracy z Poseł Jozefą Szczurek -  Żelazko  szpital uzyskał  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki. Środki te  zostały podzielone na 2 części: 2 mln zł i 5 mln zł. Pierwsze 2 mln zł przeznaczone zostały na : „Zakup tomografu do SP ZOZ w Brzesku, dostosowanie pomieszczenia na przeniesienie starego aparatu oraz utworzenie izolatek przeznaczonych dla potrzeb hospitalizacji osób z podejrzeniem koronawirusa” przy SOR Zostało w całości zrealizowane i  obejmowało: zakup tomografu do SPZOZ w Brzesku na kwotę 3 179 274,00 zł, w tym środki w wysokości 1 000 000,00 zł to środki z RFIL, 1 589 637,00 zł  to środki z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny 2, reszta czyli 589 637,00 zł to środki własne szpitala.  Nie mniej istotne było utworzenie izolatek – kwota całkowita  to  blisko 1. 379.000 zł z czego 1 000 000,00 zł to środki z RFIL, pozostała część  ok. 379.000,  zł to środki własne szpitala.
Natomiast kolejne 5 mln złotych - to kwota, która pozwoli na „Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnie dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe (pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i Poradni Gruźlicy Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku „A” Szpitala z kondygnacjami Budynku „D”
Zadanie jest w trakcie realizacji, część z zaplanowanych prac udało się zrealizować:
Wodociąg – naprawa dwóch fragmentów A i B  instalacji wodnej zasilającej obiekt szpitala (inwestycja zrealizowana), kwota całkowita inwestycji to  ok. 91.000, 00 zł  zł (środki RFIL)
Szatnia – inwestycja jest w trakcie realizacji, obecnie jest wykonywana izolacja ściany zewnętrznej (planowana kwota  to ok. 221 470, 00 zł ), szacunkowa wartość pozostałych prac: 375 188, 00 zł.  Windy – inwestycja jest w trakcie realizacji, prace polegają na poprawie szybów pod windy, wymianie wind (planowana kwota 1 793 340,00 zł).
Pozostała część jest w trakcie opracowywania.

Jakie inwestycje prowadzi obecnie szpital w Brzesku?
Oprócz wskazanych powyżej prac Szpital w Brzesku realizuje kilka innych inwestycji.  Jest to między innymi projekt MSIM – Małopolski System Informacji Medycznej, który ma  na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie, doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej. Całkowita wartość projektu to 4 306 000, 00 zł, z czego dofinansowanie: 3 875 400, 00 zł.     Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji projektu  „Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku”. Dzięki podjętym pracom w zakresie przystosowania placówki poprzez zakup wyposażenia w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy), szkolenia, swobodne poruszanie się, Szpital stanie się miejscem bezpiecznym i przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami. Wartość projektu to: 693 933,42 zł. Już niebawem ruszą prace remontowe w obrębie gabinetów i rejestracji POZ na pierwszym piętrze oraz na parterze szpitala. Prace te wpłyną bezpośrednio na podniesienie jakości udzielanych świadczeń poprzez zwiększenie dostępności i ułatwienie poruszania dla osób niepełnosprawnych, starszych czy ze szczególnymi potrzebami.

Co Pani zdaniem jest największym wyzwaniem dla placówki, wyzwaniem z którym trzeba się będzie zmierzyć w najbliższych dwóch – trzech latach?
Nie mam cienia wątpliwości, że najważniejsze zadanie to pozyskanie i utrzymanie specjalistycznej kadry medycznej, odmłodzenie starzejącej się kadry, zwłaszcza pielęgniarskiej, zachęcenie do pracy u nas  nowych pracowników medycznych; warto dodać, że  np. na 18 lekarzy zatrudnionych w podstawowej opieki zdrowotnej  - 12 lekarzy to osoby w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Mam świadomość, że wiele podmiotów leczniczych boryka się z takimi trudnościami. Oczywiście ogromnie ważne są  inwestycje w infrastrukturę, modernizacja oddziałów szpitalnych i poradni, dostosowanie pomieszczeń do zmieniających się wymogów, np. w zakresie dostępności dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Mamy również obawy spowodowane wzrostem cen i kosztów utrzymania szpitala, aby prowadzona przez szpital działalność bilansowała się.

Szpital w Brzesku to największy pracodawca w powiecie brzeskim. Zatrudnienie ma tutaj kilkaset osób. Jak wygląda kondycja finansowa ZOZ?
Jak wszystkie szpitale w Polsce, również nasz szpital boryka się z trudnościami finansowymi. Pandemia tą sytuację oczywiście jeszcze bardziej skomplikowała. Niezbędne były zmiany w zakresie organizacyjnym szpitala, co wiązało się z dodatkowymi wydatkami na infrastrukturę, na środki ochrony, sprzęt medyczny, aparaturę, wynagrodzenia. Tylko w tym roku na prowadzone przez szpital projekty i inwestycje w planie finansowym szpitala wskazano zadania o wartości niemal 30 mln zł. To pokazuje skalę wydatków i ogromną ilość zadań, z jakimi mierzy się szpital. Z drugiej strony sposób finansowania szpitali przez NFZ w zeszłym roku, na zasadzie zaliczkowania za niektóre świadczenia, których szpital nie był w stanie wykonywać przez pandemię, sprawił, że obecnie szpital musi pracować na bieżące płatności i spłaty tamtych zaliczek. Fizycznie jest to zadanie niewykonalne – szpital nie jest w stanie przyjmować dwukrotnie więcej pacjentów czy wykonywać dwa razy więcej zabiegów, aby nadrobić niewykonania z poprzedniego roku. Możliwości lokalowe, sprzętowe i oczywiście kadrowe, a także trwająca pandemia ograniczają wykonanie dodatkowych świadczeń. Personel dokłada wszelkich starań, aby przyjmować jak największą liczbę pacjentów, za co chciałabym serdecznie podziękować pracownikom szpitala – Ich zaangażowanie i wysiłek wkładany w pracę sprawia, że wszystkie oddziały, poradnie, pracownie i ośrodki cały czas przyjmują pacjentów, mimo trudnej sytuacji epidemiczne i związanych z nią ograniczeń.

Wszystkie te ograniczenia powodują, że sytuacja szpitali powiatowych w Polsce nie jest łatwa…
Na razie jednak płynność finansowa szpitala jest zachowana, choć zdarzają się chwilowe braki w płatnościach. Sytuacja finansowa w najbliższych miesiącach zależeć będzie od wielu czynników, w tym od wzrostu cen środków medycznych, leków, mediów,  roszczeń pracowników na wynagrodzenia, nakładania nowych obowiązków bez pokrycia np.: systemowych podwyżek bez zapewnienia środków na ten cel,  jak również od poziomu finansowania świadczeń przez płatnika czyli NFZ.

Co z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2022 rok.
W zależności od umowy w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych, część z nich nie kończy się w tym roku i nie wymaga  przedłużania lub kontraktowania od nowa, np. stomatologia trwa do 2023 r.  Podobnie jak umowy w zakresie rehabilitacji, opieki długoterminowej, programów profilaktycznych, psychiatrii. Natomiast dla umów, które zostały zawarte do końca tego roku, powinniśmy już otrzymać propozycje i wytyczne od płatnika, ponieważ zasady kontraktowania zawsze określa NFZ. NFZ jednak przesunął termin podania propozycji do końca 2021 r. Dotyczy to umów w zakresie oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych oraz programów lekowych. Czekamy więc na propozycje finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia.  Umowy jednak najprawdopodobniej zostaną aneksowane, czyli przedłużone, bez konieczności składania nowej oferty z naszej strony.

30 listopada powołała Pani Radę Medyczną. Kto znalazł się w tym gremium i jaką role będzie ona odgrywała w szpitalu powiatowym w Brzesku?
Pod koniec listopada została powołana  licząca 19 osób Rada Medyczna. Takie „ciało” przewiduje regulamin organizacyjny naszego SP ZOZ, ale do tej pory nie było powołane. Do pracy w tym gremium zaprosiłam wszystkie osoby kierujące oddziałami, poradniami i oraz  innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi w szpitalu. Spośród osób powołanych do Rady Medycznej został wyłoniony, w sposób demokratyczny, przewodniczący. Jest nim dr Krzysztof Kasperczyk, który kieruje oddziałem dziecięcym w naszym szpitalu, natomiast wiceprzewodniczącym został wybrany, dr Mariusz Majewski, kierujący oddziałem chirurgii. To członkowie, sami spośród siebie, wyłoniły te osoby. Chciałabym, żeby Rada Medyczna była „ciałem” nie tylko opiniującym, ale także wypracowała kierunki rozwoju SP ZOZ. Stawiam na współpracę, na dialog, zarówno z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym, jak i na współpracę ze starostą Andrzejem Potępą, wicestarostą Maciejem Podobińskim, Zarządem Powiatu Brzeskiego, burmistrzami i wójtami, Radą Powiatu i radami gmin. Oczywiście liczę na wsparcie,   w tym na pomoc w pozyskaniu środków, posłów z naszego regionu, oczywiście w sposób szczególny liczę na poseł Józefę Szczurek – Żelazko, która w Sejmie reprezentuje nasz powiat.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .