Reklama
Gmina Czchów. Pandemia nie spowolniła tempa rozwoju
WYDARZENIA - Czchów
wtorek, 02 lutego 2021 00:00

Proinwestycyjny, prospołeczny oraz prorozwojowy – tak w trzech słowach można określić tegoroczny budżet gminy Czchów. Pod koniec grudnia, podczas ostatniej w 2020 roku sesji Rady Miejskiej, tamtejsi radni uchwalili plan przychodów i rozchodów. Na inwestycje samorząd przeznaczył ponad dziesięć milionów złotych – wylicza w rozmowie z naszą redakcją Marek Chudoba, burmistrz Czchowa.


Na razie 10 milionów, bo ostatnich dwadzieścia lat pokazują, że zazwyczaj, na koniec roku, wydatki majątkowe są znacznie wyższe niż planowano je wcześniej. Jak to możliwe? – Mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku otrzymamy dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dotacji unijnych czy krajowych  – mówi Marek Chudoba, burmistrz Czchowa. Ponad dziesięć milionów na inwestycje to świetny wynik zważywszy na fakt, że jesteśmy w okresie pandemii, spowolnienia gospodarki, a tym samym mniejszymi wpływami budżetowymi. :Pomimo tego gmina nie zwalnia szybkiego tempa rozwoju. – Co roku staramy się sporo wydawać na inwestycje. Przyświeca nam jeden cel: zrównoważony rozwój całej gminy – zapewnia burmistrz Chudoba.

Oświata na deficycie
 Uchwalono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 61 158 165,12 zł, natomiast wydatki w kwocie 65 653 432,37 zł, z czego: wydatki bieżące w wysokości 55 527 996,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 125 436,00 zł. Najwięcej środków pochłania utrzymanie sieci szkół i przedszkoli oraz zasiłki dla rodzin. Blisko 24.6 miliona złotych to koszty utrzymania oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych oraz zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświaty. Warto wspomnieć, że w tej kwocie jest także utrzymanie szkoły muzycznej w Domosławicach wraz z kilkoma jej filiami. – Do Szkoły Muzycznej nie musimy dopłacać. Niestety gorzej jest z podstawówkami.  Marek Chudoba burmistrz Czchowa nie ma cienia wątpliwości. Oświata pozera budżety gmin. Do utrzymania oświaty musimy dopłacić ponad 9 milionów złotych. Jeszcze przed pięcioma laty było to około sześć milionów złotych mniej. Jeśli rząd nie zmieni swojej polityki finansowej wobec gmin i powiatów, za kilka lat gminy będą upadły, jedna po drugiej. Wystarczy nam tylko na wypłaty i łatanie większych dziur w drogach – ostrzega burmistrz Marek Chudoba. Jego zdaniem psucie finansów gmin ma wieloletnią historię, ale przez ostatnie pięć lat jest to już degrengolada. Jego zdaniem rząd musi usiąść z samorządami. Pogadać z nauczycielami. Miał być okrągły stół i… lipa – drwi burmistrz Chudoba. Jego zdaniem sytuację pogarsza pandemia. Zdaje sobie sprawę z tego, że teraz bardzo trudno oszacować społeczne i gospodarcze  skutki pandemii. Oczywiście im dłużej potrwa epidemia, tym większe będą jej skutki, tym większe załamanie gospodarcze. To oczywiste.  Mam nadzieję, że inwestycje zaplanowane, uda się zrealizować. – dodaje Marek Chudoba.

Miliony na “socjal”
 Blisko 1.3 miliona złotych to środki przeznaczone na opiekę społeczną, między innymi na wypłatę zasiłków okresowych, rent socjalnych, pomoc okresową dla osób potrzebujących. A tych, pomimo programów socjalnych państwa i gminy Czchów, ciągle jest sporo. Pogłębia się bowiem pauperyzacja społeczeństwa. Jest to także skutkiem pandemii jak i pełzającego w gminie bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego. Prawie 16 milionów złotych to środki zapisane w Dziale Rodzina. Pod tym pojęciem kryje się wypłata zasiłków po 500 złotych dla każdego dziecka oraz wypłata zasiłków rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych. Warto dodać, że w tym przypadku gmina “dzieli” tylko pieniądze, które otrzymuje od państwa.

Inwestycje 2021
 Na inwestycje zaplanowano ponad 10 milionów złotych.  I tak modernizacja dróg dojazdowych do pól będzie kosztowała sto tysięcy złotych, natomiast na inwestycje związane z wytwarzaniem energii, wody i gazu wydanych będzie ponad 1.4 miliona złotych. W tej kwocie zaplanowano jest rozbudowa i modernizacja wodociągu w gminie Czchów, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wytrzyszczka, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa oraz ozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w we wsi Piaski – Drużków. Planowany jest też zakup pompy do pompowni wody w w miejscowości  Piaski – Drużków. Na drogi zaplanowano 1.72 miliona złotych. Wraz z powiatem brzeskim będzie budowany chodnik w Złotej, opracowany ma być także projekt techniczny chodnika w Czchowie. Ponad 930 tysięcy zaplanowano w ramach gospodarki mieszkaniowej. Sto tysięcy złotych będzie kosztował zakup działki na której zostanie zlokalizowane nowe ujęcie wody w Czchowie. Osiemset tysięcy złotych będzie kosztował Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych, a 11 tysięcy złotych wymiana pieca w budynku szkoły Wytrzyszczka. W Urzędzie Miejskim zostanie wyremontowana sieć elektryczna. Na ten cel zarezerwowano 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku – na ten cel przeznaczono 10 tysięcy złotych. Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa ma kosztować 80 tysięcy złotych, a na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa zapisano 150 tysięcy złotych. Pół miliona złotych ma kosztować przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych. Na dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej zapisano 20 tysięcy złotych, a na plac rekreacyjny 30 tysięcy złotych. Na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków- Szotówka zapisano 30 tysięcy złotych. A 2.5 miliona złotych będzie kosztowała rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jurkowie. Blisko 1.1 miliona złotych to koszty rozbudowy grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa i Złota. Blisko 350 tysięcy złotych to wydatki na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą. Gmina zleci także opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego.
 
Aglomeracja już skanalizowana
Gmina Czchów należy do grona tych niewielu gmin w Małopolsce, które mają sieć kanalizacji w całej, wyznaczonej uchwałą Rady Gminy, aglomeracji. – W 2021 roku prowadzimy rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej poza tym terenem. Oczywiście chcemy, by docelowo sto procent gospodarstw domowych, tam gdzie ze względu na zabudowę jest taka możliwość, było wpiętych do sieci – mówi naszej redakcji Marek Chudoba, burmistrz Czchowa.  Ale i o tych mieszkańcach, o właścicielach posesji w rozproszonej zabudowie, nie zapomniał samorząd. – Od kilku lat wspieramy finansowo osoby, które budują przydomowe oczyszczalnie ścieków – zapewnia burmistrz Chudoba. Obecnie gmina realizuje dwa projekty, finansowane ze środków Unii Europejskiej.  Nasza mina jest beneficjentem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Złota”. Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców w gminie Czchów poprzez budowę 2,571 km kanalizacji sanitarnej w Złotej. Inwestycja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dodaje burmistrz Chudoba. Warto wspomnieć, że realizowany jest tutaj także  projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa”. Pozwoli to na poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: w wyniku realizacji operacji zostanie wybudowana sieć wodociągowa w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa.
 
 
Inne wydatki…
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych ma kosztować 41 tysięcy złotych. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: realizacja zadań pn.: "Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" oraz "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" – około 350 tysięcy złotych. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego) – 30 tysięcy złotych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 58 tysięcy złotych. Utrzymanie biblioteki i jednostek kultury – ponad milion złotych. Samo oświetlenie ulic i placów będzie kosztowało ponad 270  tysięcy złotych, a oczyszczanie miasta i gminy – ponad 180 tysięcy złotych. Ponad 150 tysięcy złotych trafi do OSP. Jest to kwota na wydatki bieżące, bo inwestycje to kolejne środki z budżetu gminy.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .