Reklama
Żegocina. Zrównoważony rozwój całej gminy
WYDARZENIA - Region Bocheński
wtorek, 22 września 2020 00:00

Kilka milionów złotych to wartość inwestycji zaplanowanych na 2020 rok.  Część prac jest już wykonana. – Priorytetem naszego działania jest zrównoważony rozwój całej gminy – zapewnia wójt Wojciech Wrona.
Na ten rok zaplanowana jest rozbudowa sieci wodociągowej w kilku miejscowościach w gminie. W budżecie zapisano na ten cel ponad 600 tysięcy. Sporo środków trafi także na projekty proekologiczne. W ramach programu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii, gmina wyda aż 1.6 miliona złotych. – Niemal w całości są to środki pozyskane z funduszy unijnych – dodaje wójt Wojciech Wrona. Na prace na drogach przeznaczono blisko pół miliona złotych. To środki na drogi gminne oraz na inwestycje przy drogach powiatowych. Projekt rozbudowy szkoły w Łąkcie Górnej będzie kosztował 150 tysięcy złotych, tyle samo zarezerwowano na przebudowę przedszkola w tej miejscowości. Około 200 tysięcy to wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Część prac jest już wykonana, inne są w trakcie, ale po kolei…

Nowe dotacje
Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona odebrał promesę na kwotę 152.320,00 na przebudowę boiska sportowego. Inwestycja będzie dotyczyła boiska mniejszego (pomarańczowego) ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Żegocinie. Wymieniona zostanie nawierzchnia wraz z podbudową, wykonane zostanie odwodnienie, oświetlenie, powstanie boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej oraz do tenisa ziemnego i koszykówki. Wybudowane będzie także nowe ogrodzenie.
Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona odebrał także promesę o wartości ponad 225 tys. zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łąkcie Górnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Bytomsku.
W ramach projektu „Odkrywam Małopolskę” realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego, Gmina Żegocina otrzymała 18.500 zł dofinansowania na organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki pilotażowemu projektowi „Odkrywam Małopolskę”, dzieci i młodzież z klas 6,7,8 szkół podstawowych z terenu naszej gminy będzie mogła wziąć udział w niezwykle ciekawej wycieczce do Krakowa. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na pokrycie 70% kosztów wyjazdów, a rodzice dopłacą jedynie pozostałe 30%. Wycieczki zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2020 r.
To nie wszystko. 10 gmin z Małopolski o najwyższej frekwencji w II turze wyborów prezydenckich otrzymało bony o wartości 50 tys. zł na wycieczki szkolne dla uczniów ze szkół podstawowych. Jest wśród nich Gmina Żegocina.

Auto dla druhów
W związku z ogłoszoną podczas I tury wyborów prezydenckich „Bitwą o wozy”, Gmina Żegocina otrzymała za wysoką frekwencję samochód strażacki. Po uzyskaniu rekomendacji Zarządu Oddziału Gminnego, po konsultacjach społecznych z Mieszkańcami, członkami Straży Pożarnej, a przede wszystkim po otrzymaniu opinii od Komendanta Powiatowego PSP Mł. Bryg. Roberta Cieśli Wójt Gminy Wojciech Wrona podjął decyzję o przyznaniu samochodu jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej. – Decyzja nie była prosta biorąc pod uwagę frekwencję w poszczególnych regionach Gminy. Rozumiem też, że każdy posiada indywidualną opinię w tej kwestii. Musimy jednak pamiętać o odpowiedzialności społecznej w szerszym znaczeniu, a na wynik końcowy zapracowały wszystkie Sołectwa Gminy. – mówił Wojciech Wrona, wójt Gminy Żegocina.
To nie koniec korzyści dla strażaków. We wrześniu bieżącego roku, jednostki OSP z terenu Gminy Żegocina otrzymały sprzęt o łącznej wartości 91.920 zł, z czego 90.470 zł pochodziło z Ministerstwa Sprawiedliwości, a 1.450 zł z budżetu Gminy Żegocina.

Zdalna szkoła
Dwukrotnie Gmina Żegocina otrzymała dofinansowanie unijne na zakup laptopów. W ramach projektu Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – Gmina Żegocina zakupiła 18 sztuk laptopów, które były wykorzystane do zdalnego prowadzenia zajęć szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ww. sprzęt został wypożyczony uczniom na czas wykonywania nauki zdalnej. Laptopy zostały rozdysponowane do szkół proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce, tj.: 3 dla SP w Rozdzielu, 3 dla SP w Bytomsku, 4 dla SP w Żegocinie, 4 dla ZS w Żegocinie i 4 dla SP w Łąkcie Górnej. Urządzenia trafią do najbardziej potrzebujących uczniów - tych z ubogich i wielodzietnych rodzin.
Natomiast w  kolejnej edycji rządowego programu Zdalna Szkoła + zakupiono 56 laptopów, które zostały przekazane 6 szkołom z terenu Gminy, a następnie trafiły do uczniów. Po 10 sztuk laptopów trafiło do Szkół Podstawowych w Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie, 10 do Zespołu szkół w Żegocinie oraz 6 do Szkoły Muzycznej. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 74 999,68 zł i w całości zostanie pokryta ze środków dotacji.

Dotacja na drogi
Gmina Żegocina otrzymała promesę w kwocie 414.079,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej  Rozdziele – Laskowa w Rozdzielu.  Łącznie w ramach zadania zostanie na odcinku 1,317 km wyremontowana nawierzchnia, uzupełnione kruszywem zostaną pobocza, oczyszczone rowy oraz wykonane zostaną przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i  oznakowaniem aktywnym, a także zamontowane zostaną bariery, poręcze ochronne, radar oraz oznakowanie pionowe.  Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020 – 2021. Szacowana całkowita wartość zadania wynosi 902.588,50 zł.

To już historia
Wykonano także parking koło przedszkola w Łąkcie Górnej o powierzchni 200 m2 poprzez kompleksowe utwardzenie go kostką brukową.  Została także podpisana umowa  na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.  Zostanie wykonana wizualizacja budynku szkoły (wewnętrzna i zewnętrzna) wraz z przyległym otoczeniem; mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna badania gruntu –projekt zagospodarowania działki. Powstanie także plan zagospodarowania działki wraz z projektami instalacji zewnętrznych oraz kompletny projekt budowlano-wykonawczy z kompletem dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
W marcu bieżącego roku zostały wykonane drobne prace na drogach gminnych, polegające na czyszczeniu rowów, naprawie nawierzchni betonowych oraz montaż barier drogowych.
W kwietniu zakończył się remont wejścia do Apteki obok Ośrodka Zdrowia , w ramach którego wyremontowano schody oraz wymieniono poręcz. Cała wartość zadania to 14.850 złotych. Zakończyły się także prace przy budowie lewoskrętu na skrzyżowaniu obok szkoły w Żegocinie oraz przy budowie trzeciego pasa ruchu na Widomej. Jesienią bieżącego roku ukończono także budowę nowego mostu w Łąkcie Górnej.

A w tamtym roku
Rozbudowa infrastruktury drogowej, inwestycje w jednostkach OSP, oddanie do użytku nowego przedszkola – to tylko trzy z wielu zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować w gminie Żegocina w 2019 roku.  
W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” , gminy z terenu województwa małopolskiego otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te pozwalają zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP.  Z tych środków skorzystały 3 jednostki z terenu gminy: OSP Bełdno, OSP Rozdziele i OSP Bytomsko  (jednostki OSP Żegocina i OSP Łąkta Górna należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i nie mogły uczestniczyć w projekcie). Całkowity koszt zadania wyniósł 15.067zł, z czego Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 6.027zł.
Gmina skorzystała także ze środków w ramach programu „Małopolskie Remizy”. Jednostka OSP Łąkta Górna , na remont pomieszczeń budynku Remizy otrzymała dofinansowanie w wysokości 13.872 zł. Remont obejmował: wymianę stolarki okiennej okien drewnianych na okna z profili pięciokomorowych z szybą termoizolacyjną oraz wymianę parapetów – 19 szt., roboty malarskie. – Dodajmy, że całkowity koszt zadania wyniósł 30.200,00 zł (kwota dotacji: 13.872zł, udział własny Gminy: 16.328zł) – wylicza wójt Wojciech Wrona.
W ubiegłym roku na cmentarzu parafialnym w Żegocinie ukończono prace, których zakres obejmował ułożenie kostki granitowej wokół pomnika znajdującego się w centralnej części cmentarza. Całość zadania zamknęła się kwotą 52 999,96 złotych, z czego kwota 52 000,00 zł to kwota dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.  
Kolejną inwestycją w gminie, ukończoną jesienią 2019 roku, jest remont przydrożnej, słupowej kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1865 r. w Żegocinie (w drodze z cmentarza parafialnego na Nową Wieś). Prace polegały m.in. na remoncie i konserwacji oraz uporządkowaniu terenu wokół kapliczki. Wyremontowana kapliczka jest już szóstą z kolei, przy której udało się poczynić prace konserwatorskie.  Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 19 950,00 zł, w tym kwota 15 000,00 zł to dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolskie 2019”.
Poprawiała się także infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Jesienią 2019 roku zakończyła się budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury o charakterze wielopokoleniowej, dla zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Żegocina”. Strefa została zlokalizowana na działce przy Szkole Podstawowej w Żegocinie.
Ubiegły rok obfitował w inwestycje realizowane na drogach. Mowa nie tylko o drogach gminnych, ale także współpracy samorządu z powiatem i województwem  przy remoncie dróg powiatowych i budowie chodnika w Łąkcie Górnej przy drodze wojewódzkiej.  Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 296.627,60 zł. brutto, z czego dotacja celowa zatwierdzona przez Sejmik Województwa Małopolskiego wyniosła 148.313,80zł, a udział własny Gminy wyniósł 148.313,80zł.
Kolejna inwestycja drogowa w tamtym roku to remont drogi gminnej  Fąfarowa Góra w miejscowości Bytomsko. Nową nawierzchnię zyskała także droga Podlesie – Żegocina. – Dodam także, że w 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej. Inwestycja będzie przebiegała przez gminy: Trzciana, Żegocina oraz Łapanów. Zadanie którego wartość wyniesie ponad 5 milionów złotych dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w miejscowościach Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka i Łapanów. Na realizację zadania powiat bocheński pozyskał dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w wysokości 2,36 miliona złotych. Zadanie wsparły również samorządy gminne z Trzciany (ponad 940 tysięcy złotych) i  Żegociny (ponad 328 tysięcy złotych ). W ramach prac, w Łąkcie Górnej drogowcy wybudują ścieżkę rowerową o długości 335 metrów. – mówi Wójt Gminy Wojciech Wrona.

Nowe przedszkole
Powody do radości mają przedszkolaki z Łąkty Górnej. Jesienią 2019 roku oddano tam do użytku nowe przedszkole, a prace trwały od stycznia 2018. W tym czasie zajęcia odbywały się w remizie OSP w Łąkcie Górnej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3.635.473 zł, z czego 1.979.759 zł pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę przedszkola oraz 391.448 zł pozyskano - również z Regionalnego Programu Operacyjnego - na dofinansowanie wyposażenia, utworzenie nowych grup przedszkolnych oraz na zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków.  Oddawany budynek to 789 m² powierzchni użytkowej. Na parterze i poddaszu znajdują się po dwie sale zabaw i wielofunkcyjna duża sala. Przy salach zaprojektowano łazienki, zaś w holu usytuowana jest szatnia z ławkami i regałami oddzielnymi dla każdego dziecka. Przedszkole wyposażone jest w  ogólnodostępny sanitariat, dwa pomieszczenia administracyjne. Na parterze znajduje się nowoczesna kuchnia połączona ze zmywalnią windą towarową. Ponadto mieści się tu również pokój socjalny dla personelu, pokój nauczycielski, pokój logopedy i pokój biurowy, magazyny oraz pomieszczenia do obróbki wstępnej produktów żywieniowych, przechowalnia oraz pomieszczenia porządkowe. W piwnicach znajduje się kotłownia oraz pomieszczenie gospodarcze. Całe przedszkole dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyposażone jest w dwie platformy pionowe zewnętrzną i wewnętrzną. Dopełnieniem całości jest przestronne otoczenie.
Z kolei w lipcu 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona odebrał promesę w wysokości 120 tys. zł na remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Rozdzielu. Wykonano także remont szatni w szkole w Żegocinie. Pojawiły się tutaj nowoczesne szafki – inwestycje sfinansowano ze środków gminy. Utwardzono także plac przed szkołą w Bytomsku, a cały obiekt znalazł się w „oku” kamery. Udało się także przebudować oddział przedszkola w Rozdzielu.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .