Reklama
Rządowe miliony dla Powiatu Brzeskiego
WYDARZENIA - Region Tarnowski
środa, 01 lipca 2020 09:27

Kilkanaście milionów złotych pozyskał Powiat Brzeski w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. To inwestycje realizowa- ne w latach 2019-2021. Zdaniem starosty brzeskiego Andrzeja Po- tępy, FDS to doskonały instrument wsparcia finansowego Powiatów i Gmin. – Dotacje w granicach 75 procent inwestycji oraz wsparcie finansowe Gmin, na terenie których jest realizowane zadanie, po- zwoli w sumie na wykonanie ponad dwudziestu kilometrów dróg – tłumaczy naszej redakcji Andrzej Potępa.

Stan dróg w powiecie brzeskim poprawia się z roku na rok. Tyl- ko w tamtym roku wyremontowanych zostało blisko dwadzieścia kilometrów jezdni, a przy drogach powiatowych pojawiło się pra- wie cztery kilometry nowych chodników.

Przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pla- nowane do realizacji w 2020 r. uzyskały pomoc finansową, osiąga- jąc wysokie, bo 2 i 3, miejsce na liście. Dzięki temu za 20% kwoty, stanowiącej wartość prac, możliwa była gruntowna modernizacja dwóch ciągów drogowych na całej długości, wpływająca na znacz- ną poprawę bezpieczeństwa ruchu. Przetarg dla obu zadań wygra- ło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Dębicy.

 

Gmina Dębno: 2020

W ramach pierwszego projektu wyremontowano drogę powiato- wą Biadoliny Szlacheckie – Sufczyn (w miejscowościach Sufczyn, Perła i Biadoliny Szlacheckie) na odcinku blisko 3,7 kilometra. Warto dodać, że ten wniosek znalazł się na drugim miejscu na ostatecznej liście projektów zatwierdzonych do realizacji (na zło- żonych 41 wniosków).

Zgodnie z planem inwestycyjnym zakres prac obejmował: po- szerzenie jezdni do 5,50 m oraz wzmocnienie nawierzchni na całej długości; budowę chodników w miejscowości Perła o długości 210 m oraz Sufczyn o długości 510 m; wzmocnienie konstrukcji jezd- ni warstwami z betonu asfaltowego, budowę zatoki autobusowej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym, budowę skrzyżowania wzniesionego na połączeniu z drogą gminną, po- głębienie drogowych rowów odwadniających, przebudowę przepu- stów 8 sztuk, montaż urządzeń bezpieczeństwa (oznakowanie po- ziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne) oraz radaru ze znakiem aktywnym i informacją o prędkości pojazdu. Ogólna wartość projektu wyniosła ponad 2,7 mln zł, z kolei dotacja to prawie 2,2 mln zł. Prace rozpoczęły się w październiku 2019 r., ale już są na finiszu, choć ich zakończenie zaplanowano na wrzesień 2020 roku.

 

Gmina Borzęcin: 2020

Na 3 miejscu na ostatecznej liście projektów zatwierdzonych do realizacji znalazła się droga w Gminie Borzęcin – Przyborów przez Wieś. Prace prowadzone były na ponad dwukilometrowym od- cinku. Poza poszerzeniem jezdni do 5,50 m oraz wzmocnieniem nawierzchni na całej długości, zaplanowano budowę zatoki auto- busowej i chodnika na długości 300 m, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej kościoła, ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym, przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie, pogłębienie drogowych rowów odwadniających, przebudowę przepustu. Na etapie końcowym zamontowane zosta- ły urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome, pio- nowe, stalowe bariery i poręcze ochronne oraz radar z informacją o prędkości pojazdu w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Wartość projektu przekroczyła 1,4 mln zł, w tym dotacja to ok. 1,1 mln zł. Powiat rozpoczął inwestycję w październiku ubiegłego roku. Jej finał zaplanowano na wrzesień 2020 roku, jednak nastąpi to trzy miesiące wcześniej – mówi nam starosta Andrzej Potępa.

 

Gmina Szczurowa: 2020-2021

Przed nami kolejna wielka inwestycja: przebudowa drogi powia- towej Szczurowa – Zaborów – Żelichów. Mowa o odcinku obej- mującym blisko 5,2 kilometra. Przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku wniosek o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych planowany do realizacji w 2020/2021 r. uzyskał pomoc finansową. Dzięki temu za 25% kwoty stanowiącej wartość prac możliwa będzie gruntowna mo- dernizacja tego ciągu drogowego. Przebudowa dotyczy drogi po- wiatowej na odcinku Szczurowa przez Włoszyn, Dołęgę, aż do skrzyżowania w Zaborowie (k. Domu Ludowego).

Przetarg rozstrzygnięto w maju – wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Spółka z o.o. z Limanowej. Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi 3,5 mln złotych. Pozostałe 25% sfinansuje Powiat Brzeski przy udziale Gminy Szczurowa. Dodatkowo w ramach inwestycji Powiat planu- je remont odcinka z Zaborowa do Jadownik Mokrych.

Zakres prac jak zwykle jest bardzo rozbudowany. Każda powia- towa inwestycja drogowa to przede wszystkim poprawa jakości użytkowania drogi oraz podniesienie bezpieczeństwa do maksi- mum. Tak gruntowna modernizacja wymaga nie tylko dużego nakładu finansowego, ale także racjonalnego zaplanowania po- szczególnych etapów inwestycji. Dlatego też prace będą stopnio- wo realizowane w perspektywie kilkunastu najbliższych miesięcy, poczynając od połowy tego roku.

Do końca 2020 roku wyremontowany zostanie most na Uszwicy w miejscowości Włoszyn oraz wszystkie uszkodzone przepusty pod drogą. Na całej długości rozpoczną się prace związane z poszerze- niem jezdni do 5,5 m – wykonanie koryta bez nowej nawierzchni. Dodatkowo w Szczurowej zaplanowano przebudowę chodnika.

Projekt FDS zakłada dwuletnią perspektywę realizacji, dlatego dalsze etapy inwestycji wystartują po przerwie sezonowej, wczesną wiosną 2021 r. W przyszłym roku modernizowana trasa nabierze już finalnego kształtu – nowa nawierzchnia zostanie wzmocniona warstwami betonu asfaltowego, skrzyżowania i przejścia dla pie- szych zostaną odpowiednio wyniesione, oznakowane i oświetlone, z kolei przed wjazdem do Włoszyna w Szczurowej stanie radar ze znakiem aktywnym i informacją o prędkości. W planie inwestycyj- nym jest także utwardzenie poboczy wzdłuż całej trasy oraz mon- taż stalowych barier i poręczy ochronnych w najbardziej newral- gicznych miejscach na tym ponad pięciokilometrowym odcinku. Według założeń inwestycja zakończy się we wrześniu 2021 roku.

 

Przypomnijmy duże inwestycje z 2019 roku

W tamtym roku zrealizowano dwa duże zadania inwestycyjne na południu Powiatu Brzeskiego. Łączna długość przebudowanej sieci drogowej to 19,8 km. W ramach porozumienia z samorzą- dami gminnymi realizowana była jednocześnie budowa chodni- ków (współfinansowanie 50% na 50% – połowę kosztów pokrył Powiat, drugą połowę stanowią wydatki Gminy, na terenie której prowadzona jest inwestycja). W 2019 roku nowy chodnik powstał przy drodze powiatowej w miejscowościach: Borzęcin, Wokowice, Szczepanowów, Mokrzyska, Jadowniki, Brzesko, Dębno, Sufczyn, Maszkienice, Niedźwiedza, Lewniowa, Zawada Uszewska, Gnoj- nik, Iwkowa oraz Wojakowa. Profesjonalnie przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dwa wnioski o dofinansowanie z Pro- gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 uzyskały wysokie oceny. Dzięki temu pozyskano 50% potrzebnej kwoty na realizację zadania. Bardzo szeroki za- kres prac wpłynął na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu i podniesienie standardu użytkowania. Droga Tymowa – Łososina Dolna została przebudowana na odcinku blisko 11,5 kilometra w miejscowościach: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Druż- ków Pusty i Kąty. Wartość projektu sięgnęła ponad 5,7 mln zł, w tym udział Powiatu: niemal 1,8 mln zł, udział Gmin (Iwkowa i Czchów): ok. 550 tys. zł, z kolei dotacja: ok. 3,4 mln zł.

Druga remontowana droga w 2019 roku znajdowała się w miej- scowościach: Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie. Mowa tu o odcinku sięgającym blisko 8,3 kilometra. Przebudowa dotyczyła całej długości od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową Brzesko – Nowy Sącz w Gnojniku, po skrzyżowanie tej drogi z drogą wojewódzką Jurków – Roztoka (w miejscowości Bi- skupice Melsztyńskie). Ogólna wartość projektu wyniosła 5,2 mln zł, w tym środki powiatowe: 1,5 mln zł, udział Gmin: prawie 600 tys. zł, natomiast dotacja przekroczyła 3,1 mln zł.

 

Plany na lata 2021-2022

Wkrótce Powiat wystartuje w kolejnym naborze wniosków w ra- mach FDS na lata 2021-2022. Zarząd Dróg Powiatowych przygo- tował odpowiednie dokumenty, aby już w sierpniu złożyć aplikacje – tym razem na trzy zadania – jedna inwestycja w Gminie Borzęcin (Borzecin, Przyborów) i dwie inwestycje w Gminie Brzesko (Brze- sko, Jadowniki, Sterkowiec). Sumując odcinki wszystkich tras, Powiat Brzeski planuje zmodernizować aż 10,3 km dróg. Prace będą równie zaawansowane, gruntowne i wielowymiarowe, jak i te obecne. Tak duże inwestycje, zakładające generalną modernizację dróg wraz z budową chodników, wymagają znacznych nakładów finansowych – szacowany koszt sięga 21 500 000 zł.

(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatrbane2

pr112021

prosp02

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .