Reklama
Czchów. Blisko 12 milionów na inwestycje
WYDARZENIA - Czchów
piątek, 18 stycznia 2019 20:57

Blisko dwanaście milionów złotych przeznaczyła na inwestycje w tegorocznym budżecie gmina Czchów. To jeden a najwyższych wskaźników w regionie tarnowskim. Warto dodać, że budżet – po stronie dochodów ma blisko 53.7 miliona złotych, wydatki zapisano na poziomie 56.7 miliona złotych. - Od wielu lat przybywa nam zadań, ale ślad za tym nie idą rządowe dotacje. Przykładem tego jest chociażby oświata: rząd przyjął ustawę o podwyżkach pensji, a nam dał... mniejszą subwencję oświatową. Zresztą oświata to nie jedyne zadanie, na które państwo daje mniej środków niż nas to kosztuje – mówi naszej redakcji burmistrz Marek Chudoba. Na co gmina przeznacza środki?

Nie tylko drogi

10 tysięcy złotych do środki przeznaczone na melioracje wodne, tyle samo to obowiązkowa dotacja gminy na działalność Małopolskiej Izby Rolniczej. Prawie dwieście tysięcy złotych – dotacja na gospodarkę leśną. Blisko milion złotych zapisano na transport w tym na remont dróg gminnych, wojewódzkich oraz powiatowych. Na OSP zapisano 240 tysięcy złotych. To spokojnie wystarczy na funkcjonowanie wszystkich jednostek OSP: na działalność bieżącą, ale także zakupy inwestycyjne.

Kosztowna oświata

ponad 21 milionów złotych to wydatki związane z utrzymaniem sieci szkół i przedszkoli (w tym wygaszanego gimnazjum i klas gimnazjalnych w Zespołach Szkół). Na szkoły podstawowe zapisano 9.8 miliona złotych; oddziały przedszkolne w szkołach – blisko czterysta tysięcy złotych, przedszkola – 2.6 miliona złotych; Gimnazja – ponad milion złotych; ponad trzysta tysięcy złotych kosztuje dowóz dzieci do szkół, a ponad pięć milionów utrzymanie szkoły muzycznej, ponad sto tysięcy gmina przekazała na dokształcanie nauczycieli. Ponad 1.2 miliona złotych to koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Do tego dochodzą zadania z zakresu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Pomoc społeczna

Wydatki na ten cel zaplanowano na poziomie blisko 1.2 miliona złotych. Są to między innymi zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, pomoc stypendialna, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania. - To bardzo istotne zdania, bo nadal są rodziny czy osoby, potrzebujące wsparcia – ocenia burmistrz Marek Chudoba.

Rodzina

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – to wydatek rządu ponad 3.5 miliona złotych; na Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych przeznaczono 280 tysięcy złotych; natomiast na świadczenia wychowawcze zapisano ponad 6.3 miliona złotych. To środki na zasiłki rodzinne oraz wypłatę świadczeń w ramach programu: 500 plus.

Inwestycje

Znowu są na rekordowym poziomie: ponad 11.8 miliona złotych. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00; Modernizacja dróg dojazdowych do pól 70 000,00; Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Jurków 13 500,00; Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Wytrzyszczka 37 000,00; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurków – Równia i Szotówka , gm. Czchów 465 934,00; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa - Centrum - Granice 200 000,00; Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w Piaskach Drużków, Gmina Czchów 150 000,00; Drogi publiczne wojewódzkie 300 000,00, w tym Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tymowa 168 788,00; Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa: Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 (budowa chodnika w miejscowości Złota 50 000,00; Drogi publiczne gminne 1 131 241,00 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 095 241,00 Modernizacja dróg gminnych 370 000,00 Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 20 241,00 Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 55 000,00 Remont mostu Czchów - Zapora 500 000,00 Remont parkingu w Jurkowie 150 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 Zakup wiat przystankowych 11 000,00 Zakup kosiarki do rowów 25 000,00. Zaplanowano także prace remontowo – budowlane w budynku OSP w Jurkowie 11 000,00, nie mniej ważna jest rozbudowa remizy OSP w Tworkowej (dobudowa garażu) 55 000,00; prace remontowo – budowlane w budynku OSP w Tymowej 11 000,00 Prace remontowo – budowlane w budynku OSP w Złotej 11 000,00; prace remontowo – budowlane w budynku OSP w Biskupicach Melsztyńskich 11 000,00; prace remontowo – budowlane w budynku OSP w Czchowie 11 000,00. Planowana jest także rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno - kulturalne 182 000,00; Remont Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach 300 000,00; Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno – kulturalne – etap II 281 459,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 541,00; Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno – kulturalne – etap II 198 541,00. Rozbudowa z przebudową budynku publicznego przedszkola w Jurkowie – opracowanie dokumentacji 20 000,00; Ochrona zdrowia 20 000,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 20 000,00 (to jest dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej).

Środowisko naturalne

Burmistrz Marek Chudoba mówi, że od lat gmina sporo inwestuje w ochronę środowiska. Tegoroczny budżet jest tego najlepszym przykładem. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na ten cel wydamy ponad siedem milionów złotych – wylicza burmistrz Chudoba. Zaplanowaliśmy m.in. opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków- Szotówka 30 000,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów 1 297 421,11; planowana jest też rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jurkowie 150 000,00; rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowści Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota 717 353,19. Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów kosztowało będzie 2 387 157,09 (PAKIET 2), natomiast wZagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów (PAKIET 3) będzie kosztował 1 169 371,91 Oświetlenie ulic, placów i opieka nad zabytkami 41 000,00. Projekt oświetlenia drogowego w Gminie Czchów 11 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów 30 000,00. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 215 407,00 Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego 592 421,00 Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego 622 986,00.

Na kulturę

Zaplanowano także przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Rynek 3 pod potrzeby działalności usługowo – handlowej wraz z infrastrukturą techniczną 30 000,00. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 194 759,00 obejmują Prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowej kapliczce św. Jana Nepomucena w Domosławicach wzniesionej w 1729 roku – Etap II 21 000,00 ; Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 552 058,00 Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego 416 187,00; Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów „NA SZLAKU MILITARNO - HISTORYCZNYM” – budowa oferty turystycznej Gminy Czchów 135 871,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 621 701,00 Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego 389 597,00 Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów „NA SZLAKU MILITARNO - HISTORYCZNYM” – budowa oferty turystycznej Gminy Czchów 232 104,00 926. Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Złotej - oświetlenie - koszty szacunkowe 10 000,00

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .