Gnojnik. Budżet gminy z wieloma akcentami na inwestycje
WYDARZENIA - Gnojnik
wtorek, 21 lutego 2017 12:51

Rada Gminy Gnojnik przyjęła uchwałę budżetową. Przed głosowaniem odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, z której wynika jasno, że projekt budżetu, przygotowanego przez wójta Sławomira Paterka, spełnia wszelkie kryteria, a kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra. Dochody gminy oszacowano na blisko 30 milionów złotych (dokładnie: 29 923 434,00 zł) oraz wydatki na poziomie około 31,5 miliona zł (31 498 803,00 zł). Wiadomo, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. – Moim zdaniem, zresztą taką samą opinię wyrażają radni, budżet ma charakter prospołeczny, prorozwojowy i proinwestycyjny. Chcemy maksymalnie wykorzystać dostępne dla nas szanse na pozyskanie środków unijnych – dodaje wójt Sławomir Paterek.

Na co pieniądze?

Wydatki bieżące i majątkowe na poszczególne dziedziny gminnej działalności przedstawiają się następująco: rolnictwo i łowiectwo – 54 tys. zł; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ponad 427 tys. zł, w tym wydatki majątkowe (197 tys. zł); transport i łączność, czyli utrzymanie dróg powiatowych oraz gminnych – blisko 1,2 mln zł. Na drogi powiatowe Gmina wyda w tym roku 150 tys. zł, (co stanowi wydatek majątkowy), a na drogi gminne ponad 388 tys. zł (1/3 tej kwoty to wydatki bieżące, pozostała część to wydatki majątkowe). Kolejne wydatki to: gospodarka mieszkaniowa – ponad 923 tys. zł, z czego 80% (731 tys. zł) stanowią wydatki majątkowe; działalność usługowa, w tym przede wszystkim plan zagospodarowania przestrzennego – 91,6 tys. zł; administracja publiczna – blisko 3 miliony zł; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 193 tys. zł, z czego 99% kosztów stanowi wsparcie finansowe działalności Ochotniczych Straży Pożarnych; obsługa długu publicznego – 350 tys. zł; rezerwy ogólne i celowe – 431 tys. zł; oświata i wychowanie – ponad 12,6 miliona zł; ochrona zdrowia (profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie alkoholizmowi i zapobieganie narkomanii) – 122 tys. zł; pomoc społeczna – ponad 1 milion zł, z czego większość stanowią wydatki przeznaczone na wsparcie domów pomocy społecznej oraz zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stale, pomoc w zakresie dożywiania); Edukacyjna Opieka Wychowawcza – blisko 1 milion zł, w tym na działalność Świetlic Szkolnych przeznaczono ponad 153 tys. zł; rodzina – 8,8 miliona zł przeznaczonych w większości na świadczenia rodzinne (500+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 1,1 miliona zł, z czego blisko połowę tej kwoty pochłoną wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (500 tys. zł) oraz z oświetleniem ulic, placów i dróg (ponad 278 tys. zł); kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 705 tys. zł (na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono dotacje w wysokości 435 tys. zł, a na biblioteki dotacje w wysokości 205 tys. zł); kultura fizyczna – 170 tys. zł.

Ile na inwestycje

Rada Gminy Gnojnik uchwaliła, że na gminne inwestycje w bieżącym roku przeznaczonych zostanie ponad 4 miliony zł. W planie wydatków majątkowych zapisano kwotę 156 tys. zł na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej. Następnie, inwestycje w dziedzinie transportu i łączności pochłoną blisko 1,1 miliona zł, z czego na wsparcie inwestycji powiatowych (m.in. budowę chodnika w Gosprzydowej) przeznaczono 125 tys. zł, zaś na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych ponad 268 tys. zł. Ponadto, 617 tys. zł zagwarantowano na wykonanie zabezpieczenia osuwiska w Biesiadkach. Kwota 731 tys. zł zainwestowana zostanie przez gminę w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami. Następnie, Rada Gminy przekazała blisko 1,9 miliona zł na inwestycje w dziedzinie oświaty, wśród których na pierwszy plan wybija się dokończenie budowy sali gimnastycznej w Biesiadkach. Tradycyjnie Gmina Gnojnik wspierać będzie inwestycyjnie również ochotnicze straże pożarne, poprzez zainwestowanie kwoty 70 tys. zł w poprawę strażackiego zaplecza. Ponadto, wydatki budżetu Gminy na rok 2017 obejmują środki przekazane do dyspozycji sołectw. Fundusz sołecki w wysokości ponad 176 tys. zł zostanie wydatkowany zgodnie z wnioskami sołectw. Natomiast środki wiejskie w wysokości ponad 755 tys. zł przeznaczone zostaną na oświetlenie ulic, placów i dróg (ponad 166 tys. zł), modernizację dróg gminnych (221 tys. zł) oraz realizację zadań podjętych uchwałami zebrań wiejskich.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr032019

plus032019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .