Reklama
Borzęcin. Wójt Janusz Kwaśniak został prezesem
WYDARZENIA - Borzęcin
poniedziałek, 29 listopada 2021 01:54

L1090697Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina, został ponownie prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Borzęcinie. Zarówno jego, jak i pozostałych członków zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na zjazd powiatowy, rekomendowanych do prezydium i zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzesku, wybrano przez aklamację. Wiceprezesem został druh Tomasz Siudut, a komendantem gminnym, druh Grzegorz Małek. – Serdecznie dziękuję za ogromne zaufanie, dziękuję w imieniu nowego zarządu ZOSP RP w Borzęcinie. Mamy za sobą udaną kadencję, ale czeka nas także sporo nowych wyzwań – mówił po ogłoszeniu wyborów, podczas dzisiejszego zjazdu, wójt, a zarazem prezes gminny Janusz Kwaśniak. Warto dodać, że w tym wydarzeniu (zjeździe gminnym ZOSP RP w Borzęcinie)  druhom z gminy towarzyszyli zacni goście na czele z byłą wiceminister zdrowia, poseł Józefą Szczurek – Żelazko oraz poseł Stanisław Bukowiec. Podczas zjazdu wybrano komisje zjazdowe, następnie druh Janusz Kwaśniak, prezes ZG ZOSP RP w Borzęcinie przedstawił sprawozdanie.

Zjazd w maju 2016 roku

W dniu 21 maja 2016 roku podczas poprzedniego Zjazdu Oddziału Gminnego został wybrany 11 osobowy obecnie ustępujący Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie w następującym składzie:  Prezes ZOG - druh Janusz Kwaśniak, Wiceprezes ZOG - druh Józef Ciochoń,  Komendant Gminny OSP - druh Grzegorz Małek, Sekretarz ZOG - druh Paweł Oleksyk, Skarbnik ZOG - druh Jan Curyło, Członek Prezydium - druh Józef Wąsik, Członek ZOG - druh Mirosław Wilkosz, Członek ZOG - druh Łukasz Kornaś, Członek ZOG - druh Szczepan Pudełko, Członek ZOG - druh Marcin Knapik, Członek ZOG - druh Marek Maklas W czasie kadencji Zarząd pracował bez zmian. Podczas Zjazdu powołano Komisję Rewizyjną w składzie:  Przewodniczący - druh Mirosław Wilkosz, Z-ca przewodniczącego - druh Piotr Małek oraz Sekretarz - druh Mateusz Maklas. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP i jego Prezydium odbył w trakcie kadencji 2016-2021 - 26 posiedzeń, w tym: w 2016 roku – 3 posiedzenia, w 2017 roku - 5 posiedzeń, w 2018 roku – 5 posiedzeń, w 2019 roku – 6 posiedzeń, w 2020 roku – 4 posiedzenia, w 2021 roku – 3 posiedzenia.

OSP w gminie
Na terenie gminy Borzęcin funkcjonuje 6 jednostek OSP, Są to: OSP Borzęcin Dolny, OSP Bielcza, OSP Łęki, OSP Przyborów i OSP Jagniówka oraz OSP Borzęcin Górny, która włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na mocy porozumienia z dnia 1 września 2006 r. Zrzeszają w swoich szeregach łącznie 174 druhów oraz druhen, w tym 139 mężczyzn i 35 kobiet:  liczba członków zwyczajnych 168, w tym mężczyzn 133, kobiet 35.  liczba członków honorowych 6, wspierających 0. liczba członków razem 174, w tym mężczyzn 139, kobiet 35.  liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 91, w tym mężczyzn 86, kobiet 5. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 1 (OSP Przyborów), członków 23, w tym chłopców 15, dziewcząt 8. Łącznie wraz MDP jest to aż 197 członków – mówił druh Janusz Kwaśniak. Liczba członków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:  OSP Borzęcin Górny – 39, w tym: 28 druhów i 11 druhen. Jednostkę wspiera 4 członków honorowych (43),  OSP Borzęcin Dolny – 35, w tym: 33 druhów i 2 druhny, OSP Bielcza – 26, w tym: 22 druhów i 4 druhny. Jednostkę wspiera 1 członek honorowy (27),  OSP Przyborów – 27, w tym: 17 druhów i 10 druhen,  MDP Przyborów – 23 członków,  OSP Łęki – 29, w tym: 22 druhów i 7 druhen, OSP Jagniówka – 12, w tym: 11 druhów i 1 druhna. Jednostkę wspiera 1 członek honorowy (13).

Odeszli na wieczną służbę
Na apel prezesa Janusza Kwaśniaka, uczestnicy zjazdu oddali hołd tym druhom, którzy zmarli w kadencji 2016 0 2021. W upływającej kadencji z szeregów OSP gminy Borzęcin odeszło na wieczną służbę 9. druhów:  z OSP Borzęcin Górny – druhowie: Stanisław Rogóż, Stanisław Siudut oraz Andrzej Badowski,  z OSP Borzęcin Dolny – druhowie: Eugeniusz Szatkowski i Wacław Knap, z OSP Jagniówka – druh Józef Maklas,  z OSP Łęki – druhowie: Stanisław Urbaś, Eugeniusz Bryk i Mariusz Burnat. Cześć ich pamięci – mówił druh Janusz Kwaśniak.

Druhowie w akacji
W latach 2016-2021 jednostki OSP Gminy Borzęcin wyjeżdżały do akcji 651 razy. Według statystyk wyjazdy stanowią kolejno:  pożary - 175 wyjazdów,  miejscowe zagrożenia - 495 wyjazdów,  fałszywe alarmy - 5 wyjazdów. W podziale na poszczególne Jednostki OSP Gminy Borzęcin liczba wyjazdów stanowi: OSP Borzęcin Górny – 284, pozostałe jednostki OSP Borzęcin Dolny – 53 OSP Bielcza OSP - 78 Przyborów– 130, OSP  Łęki – 93, OSP Jagniówka – 13. W latach 2016 – 2021 na  terenie gminy Borzęcin przeprowadzono ćwiczenia w zakresie realizacji zadań ratowniczych, obronnych i kryzysowych, w których uczestniczyli druhowie jednostek OSP.

Miliony dla OSP
Na działalność jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin (wydatki bieżące plus wydatki majątkowe - inwestycyjne) przeznaczono w latach 2016-2021 (dane na dzień 22 listopada 2021) roku kwotę 4 milionów 652 tysięcy 199 złotych. We wcześniejszej kadencji Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie tj. w latach 2011-2016 na jednostki OSP przeznaczono 2 miliony 155 tysięcy 798 złotych. Jest to więc kwota o 2 miliony 496 tysięcy 401 złotych – ponad dwukrotnie – wyższa. Średnia rocznych wydatków na OSP w okresie 2016 - 2021 wyniosła 930 tysięcy 440 złotych, podczas gdy w latach 2011 - 2016 była to kwota 431 tysięcy 160 złotych. Wydatki bieżące na działalność jednostek OSP (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w latach 2016 – 2021 (wg stanu na dzień 22 listopada br.) wyniosły 1 milion 61 tysięcy 523 złote:  2016 - 165 097,72 zł, 2017 - 157 216,81 zł,  2018 - 208 765,46 zł,  2019 - 192 760,79 zł,  2020 - 161 399,72 zł,  2021 - 176 282,64 zł. Jak mó1)i prezes Janusz Kwaśniak wydatki te związane są z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.: z zakupami, remontami i przeglądami sprzętu, bieżącym utrzymaniem remiz, dostawą energii, gazu, wody do budynków OSP, zakupem paliw, materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich, ubezpieczeniem pojazdów strażackich i członków OSP, badaniami okresowymi pojazdów, badaniami profilaktycznymi strażaków i psychologicznymi kierowców, wypłatą wynagrodzenia dla kierowców - konserwatorów, wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach, przeglądami sprzętu pożarniczego i instalacji w budynkach.

Wielkie inwestycje

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na działalność jednostek OSP (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w latach 2016 – 2021 (wg stanu na dzień 22 listopada br.) wyniosły 3 590 676,20 złotych:  2016 - 87 468,00 zł, 2017 - 726 246,61 zł, 2018 - 8 043,10 zł,  2019 - 394 051,85 zł, 2020 - 2 374 866,64 zł. – W tym roku nie prowadziliśmy żadnych inwestycji. Jesteśmy na etapie przygotowania do rozbudowy i remontu remizy OSP Borzęcin Dolny, co będzie kosztowało nas ponad sześć milionów złotych - mówił podczas zjazdu druh Janusz Kwaśniak.

Nowe pojazdy
W 2016 roku zakupiliśmy  lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit GLB 0,2/4 dla OSP Przyborów. Koszt zakupu zamknął się kwotą 30 000 złotych, z czego kwotę 15 000 złotych przekazała jednostka OSP Przyborów. Natomiast w 2017 roku przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach programu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” zakupiono średni samochód ratowniczo - gaśniczy Volvo 3/16 4x4 dla jednostki OSP Borzęcin Dolny. Wóz wyposażony jest w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Posiada napęd 4×4. Na jego wyposażeniu, poza wyposażeniem standardowym, znajdują się m.in.: zestaw PSP R1 wraz z deską i klamrami ortopedycznymi, detektor wielogazowy, aparaty ODP, piła łańcuchowa do drewna, piła do stali i betonu, sprzęt burzący, agregat oddymiający, pompa szlamowa, drabina dw10, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy przenośny, kombinezony do owadów błonkoszkrzydłych, działko wodno-pianowe o wydajności 3000 l/min, 10 węży W 52 i 8 węży W 75. Koszt zakupu wraz z wyposażeniem zamknął się kwotą 685 217,01 złotych. Dofinansowanie RPO WM stanowiło 46,09% tj. kwota 313 953,10 złotych, a wkład własny gminy Borzęcin 53,91% - kwota 367 220,90 złotych. Warto dodadać, że w 2019 roku dla potrzeb OSP Bielcza zakupiono fabrycznie nowy pojazd CITROEN JUMPER 2.0 HDI, 110 KM z siedmioosobową kabiną dla załogi, wyposażony m.in.: w radiostację wraz z instalacją antenową, półki sprzętowe, kasety na węże, uchwyty montażowe, w tym na deskę oraz zestaw PSP R1, oświetlenie kabiny załogi i przedziału sprzętowego, oświetlenie sygnalizacyjne i pola pracy LED oraz bagażnik dachowy z mocowaniami. Koszt zakupu zamknął się kwotą 130 999,99 złotych – wylicza wójt Janusz Kwaśniak. Natomiast w 2020 roku Zakupiono pojazd ratowniczy dla jednostki OSP Borzęcin Dolny. Nowy nabytek jednostki to quad Polaris SportsMan 570 EPS. Pojazd wyposażony jest m.in.: w wyciągarkę Polaris Winch, podgrzewane manetki, generator, stroboskop LED - lampki po bokach, bumper F+R, orurowanie przedniej maski, osłony dłoni (prawa i lewa strona), osłonę spodu, box tylny, 2 sztuki kasków z uchylną szczęką i zaczepem kulowym. Pojazd został przekazany druhom 21 grudnia 2020 roku. Koszt zakupu zamknął się kwotą 56 300 złotych. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 40 000 złotych. Pozostałą kwotę 16 300 złotych pokryła w ramach wkładu własnego. Warto dodać, że w tym czasie jednostki OSP wzbogaciły się o inny sprzęt, chociażby pozyskany do walki z COVID – 19 namiot.

OSP Borzęcin Górny
Pod koniec 2020 roku zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem sąsiedniej działki. Prace rozpoczęły się w maju 2019 roku. Niespełna półtora roku później, w  A październiku 2020 roku zakończono je, odebrano i rozliczono. Jak mówi wójt Janusz Kwaśniak, w ramach projektu wyburzono budynek ( Borzęcin 564, były sklep) oraz rozbudowano i przebudowano  istniejącego obiektu remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego. Przy okazji wykonaliśmy także instalacje wewnętrzne. Rozbudowa polegała na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej (to na parterze remizy), na piętrze powstała sala wielofunkcyjna z zapleczem, natomiast  na poddaszu pojawiła się sala szkoleniowa – dodaje wójt Janusz Kwaśniak. Dobudowano też windę, pojawił się zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Przy okazji zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Natomiast na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi wpisując się tym samym w zamierzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Borzęcin Górny Centrum.  Koszt inwestycji (bez wyposażenia) zamknął się kwotą 2 milionów 367 tysięcy 163 złotych. Na realizację tego zadania nasza gmina pozyskała dotację w ramach OdnowY obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie blisko 1.3 miliona złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła ponad 173 tysiące złotych. Ponadto projekt uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 606 tysięcy złotych.  Wkład własny gminy do realizacji zadania wyniósł niewiele ponad 460 tysięcy złotych – wylicza wójt Janusz Kwaśniak.

Wybory nowych władz
Przed wybraniem nowych władz ZG ZOSP RP w Borzęcinie, prezes Janusz Kwaśniak oraz komendant Grzegorz Małek podziękowali ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej. Szczególne słowa padły w kierunku druha Józefa Cichonia i Jozefa Wąsika, którzy zrezygnowali z pracy w zarządzie gminnym. Obaj zostali wybrani prezesami honorowymi w swoich jednostkach OSP. Podziękowano także za pomoc w pozyskaniu środków posłom Józefie Szczurek – Żelazko, Stanisławowi  Bukowcowi oraz Piotrowi Sakowi. Nie zabrakło także ciepłych słów w stronę wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza. Dokonano wybory nowego zarządu. Na jego czele stanął ponownie druh Janusz Kwaśniak, jako prezes ZG ZOSP RP w Borzęcinie. Wiceprezesm wybrano druha Tomasza Siuduta, komendantem gminnym został druh Grzegorz Małek, skarbnikiem druh Szczepan Pudełko, sekretarzem druh Paweł Oleksyk, członkiem Prezydium Krzysztof Wojas, w skład zarządu weszli także druhowie: Aleksandra Grucela, Dawid Czernek, Mateusz Szafraniec, Sebastian Ślusarz oraz Marek Maklas. Wybrano także komisje rewizyjną, delegatów na zjazd powiatowy ZOSP RP w Brzesku, desygnowano prezesa Janusza Kwaśniaka do Prezydium ZP ZOPS RP w Brzesku oraz po jednym przedstawicielu każdej jednostki z gminy do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzesku.  

Goście dopisali

Parlament RP reprezentowali poseł Józefa Szczurek – Żelazko oraz poseł Stanisław Bukowiec. Był prezes powiatowy ZOSP RP w Brzesku, druh Marian Zalewski, komendant powiatowy PSP, w Brzesku, brygadier Janusz Potera, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, zastępca wójta Tadeusz  Żurek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Piotr Kania. Wszyscy strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej będą mogli otrzymać świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w OSP, w wysokości 200 zł. Prawo do takiego świadczenie przysługiwać będzie strażakowi, który był czynnym członkiem OSP przez przynajmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. Dodatkowo świadczenie uzyska każdy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Będzie to kwota około 200 złotych rocznie. To co nie udało się poprzednikom, Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do szczęśliwego końca – mówiłą poseł Józefa Szczurek – Żelazko. Strażacy ochotnicy powinni otrzymać wsparcie finansowe w postaci dodatków emerytalnych, większych uprawnień i przywilejów w ramach stosunku pracy. Jest to szczególnie istotna grupa zawodowa, a wsparcie, jakie projekt ustawy przewiduje, jest dość niewielkie, biorąc pod uwagę działalność strażaków ochotników -  dodałą poseł Józefa Szczurek – Żelazko. Poseł Stanisław Bukowiec mówił, że sam należy do OSP od ponad trzydziestu lat. – Jestem pod wielkim wrażeniem tego co dzieje się w Borzęcinie. Od 2017 roku działa Fundusz Sprawiedliwości. Dzięki temu do strażaków, którzy ochotniczo niosą pomoc ofiarom wypadków, trafia nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi.  Do Funduszu Sprawiedliwości wpływają pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo, uczynili krzywdę innym. Będzie on realnie i namacalnie służył mieszkańcom Małopolski. Spora część środków Funduszu przekazywana jest dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. To ludzie, którzy z wielkim poświęceniem, oddaniem, a często z narażeniem własnego życia, niosą pomoc innym. Zawsze należy im się za to szacunek. Ale w parze z uznaniem powinno iść realne wsparcie – podkreślał poseł Stanisław Bukowiec. Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, między innymi butle tlenowe i defibrylatory, pomoże im w ratowaniu tysięcy ludzi. Marian Zalewski podkreślał ogromną rolę samorządu w wyposażeniu jednostek OSP. – A to, jego zdaniem w gminie Borzęcin, poprawia się z roku na rok. O doskonałej współpracy na linii: Gmina – OSP i PSP mówił brygadier Janusz Potera. Natomiast dyrektor Piotr kania dziękował za ogromne zaangażowanie druhów - ochotników w zabezpieczenie wielkich imprez kulturalnych. W ramach działalności OSP, druhowie z naszej gminy aktywnie współpracują z władzami samorządowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołami Szkół, Parafiami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami na naszym terenie. Jednostki współuczestniczą w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych oraz wspierają święta o charakterze religijnym i patriotycznym. Za to im dziękuję – mówi dyrektor Piotr Kania.

Plany, plany, plany…

PO wyborze o planach na następna kadencję mówił prezes Janusz Kwaśniak. Wspomniał o potrzebie zakupu nowych aut. Apelował o pomoc do poseł Józefy Szczurek – Żelazko, posła Stanisława Bukowca, posła Piotra Saka, wicewojewody Ryszarda Pagacza i wojewody Łukasza Kmity oraz zarządu województwa małopolskiego. Gruntownej modernizacji doczeka się OSP w Borzęcinie Dolnym. Gmina otrzymała dotację w  kwocie 2 miliony 128 tysięcy 500 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i  nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, przy udziale funduszy europejskich. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowana zostanie kolejna inwestycja w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej, w wyniku której społeczność lokalna zyska wielofunkcyjny obiekt służący zarówno potrzebom OSP, jak również celom społeczno-kulturalnym. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, jak również z wykonawcą pierwszego etapu inwestycji polegającego na przełożeniu linii teletechnicznej, rozpoczynają się prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”. Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego z 2017 roku: 4 141 507,54 złotych. Montaż finansowy:  Regionalny Program Operacyjny WM, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich (Tarcza Antykryzysowa dla Samorządów) – 2 128 500,09 zł,  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 500 000 zł,  Wkład własny Gminy Borzęcin – 513 007,45 zł. Koszt inwestycji wg zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego z listopada 2021 roku to kwota blisko 6 200 000 złotych.

 

 


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .