Pięćdziesięciolecie RPWiK
WYDARZENIA - Brzesko
sobota, 12 października 2013 19:01

PTR_2502Samorządowcy, przedstawiciele firm zajmujących się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków z terenu województwa Małopolskiego i Podkarpackiego, no i oczywiście gospodarze imprezy: pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, byli uczestnikami jubileuszowego spotkania z okazji 50.lecia powstania zakładu.

 

Gości powitał prezes zarządu RPWiK Brzesko Zbigniew Gładyś. Uświetnili ją m.in. wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Musiał (przez blisko 10 lat burmistrz, potem przez cztery lata poseł); miasto Brzesko reprezentowali Grzegorz Wawryka – burmistrz Brzeska oraz Tadeusz Pasierb, przewodniczący rady Miejskiej, z gminy Dębno byli Grzegorz Brach, wójt gminy wraz z zastępcą Antonim Brachucym, natomiast delegacji z a przewodniczył burmistrz Jacek Kurek (był ze swoim zastępcą), a Zakliczyna burmistrz Jerzy Soska. Władze powiatu brzeskiego reprezentował wicestarosta Ryszard Ożóg. Były delegacje z podobnych firm działających w Tarnowie, Dębicy, Bochni, Gorlicach i Dąbrowie Tarnowskiej. Radę Nadzorczą RPWIK Brzesko reprezentował m.in. jej szef Bogdan Dobranowski, a Związek Międzygminny ds. Wodociągowania i Kanalizacji, Bogusław Babicz. Nie zabrakło szefów miejskich spółek komunalnych: Janusza Filipa z Brzeskich zakładów Komunalnych, Pawła Majewskiego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Krzysztofa Gaworem szefa MPK Brzesko.

Gratulacje składali także przedstawiciele kilku dużych firm, zastępca Komendanta straży pożarnej. - Przed 50 laty powstał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Miało to miejsce 1 lipca 1963 roku, który działał początkowo w strukturach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Zakład powstał po to aby uporządkować gospodarkę wodno – ściekową w Brzesku, a z drugiej strony żeby rozpocząć, zakrojone na szeroką skalę, plany rozwoju sieci w stolicy ówczesnego powiatu. Rozbudowa miasta, zwłaszcza jego infrastruktury przemysłowej, ale także mieszkaniowej, spowodowała, że już na początku lat sześćdziesiątych zaczęto odczuwać ogromny deficyt wody – mówił we wstępie prezes Zbigniew Gładyś. Natomiast krótki rys historyczny przedsiębiorstwa przedstawił wiceprezes spółki, Jarzy Wolnik. Wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie Jan Musiał podkreślał, że realizowany właśnie projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Brzesku, w ramach programu „Spójności”, przebiega sprawnie. Zdaniem ekspertów jest jednym z najlepiej realizowanych w Małopolsce. Burmistrz Wawryka przypomniał, ze miasto Brzesko jest największym udziałowcem spółki. Mówił o tym, ze gmina jest niemal w całości zwodociągowana i znacznie skanalizowana co jest zasługą doskonale układającej się współpracy: samorząd – RPWiK. Na dobre relacje samorządu z firma i Związkiem Komunalnym zwracał uwagę także wójt Dębna Grzegorz Brach. Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek mówił o planach gminy związanych z rozbudowa sieci. Cieszył się, że stacja uzdatniania wody działa na terenie jego gminy. Oczywiście wszyscy samorządowcy oraz szefowie zaprzyjaźnionych firm z branży wodociągów i kanalizacji przekazali drobne upominki. Były kwiaty, gratulacje, a potem koncert Brzeskie Smyczki, zaprezentowano także krótki film oraz małą monografie przedsiębiorstwa. Oczywiście nie zabrakło urodzinowego tortu.

 

Odkurzanie historii

Zakład powstał w lipcu 1963 roku. W obecnie formie prawnej, jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, działa od 1 lipca 1999 roku. Pod koniec lat 50. XX wieku władze samorządu powiatu brzeskiego, który w tym czasie obejmował obecne gminy Brzesko, Szczurowa, Borzęcin, Iwkowa, Czchów, Gnojnik, Dębno oraz Radłów, Zakliczyn i Wojnicz (dzisiaj powiat tarnowski), postanowiły, że w stolicy powiatu, powinno powstać przedsiębiorstwo zajmujące się szeroko rozumianą gospodarką komunalną. W skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzesku wchodziły Zakład Oczyszczania Miasta; Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych; Administracja Domów Mieszkalnych; Ekipa Remontowo – Budowlana, Rzeźnia, Targowiska i Rozdzielnia Gazu.

Istotne zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzesku zaszły w 1963 roku: 1 lipca powstał Zakład Wodociągów i Kanalizacji, pozostawał on co prawda nadal w strukturach MPGK, ale miał jasno sprecyzowane i wyodrębnione zadnia. Momentem przełomowym była decyzja o budowie ujęcia wody. Ostateczna zapadła 1966 roku. Prace rozpoczęły się jednak z dwuletnim poślizgiem. Ujęcie wody na Dunajcu zostało wybudowano w latach 1968 – 1972. W 1975 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie zostało przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie. W jego skład weszły również zakłady: w Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tuchowie (potem jeszcze w Bochni i Dębicy). Oficjalnie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie rozpoczęło działalność 1 stycznia 1976 roku. W 1990 roku zreformowano samorząd gminny. Stał się on instytucją niezależną do administracji rządowej. Jednym z zadań zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym było zaopatrzenie ludności w wodę i odbiór ścieków komunalnych. W latach 1991 – 1992 przygotowywano WPWiK do podziału i przekazania majątku gminom. 26 kwietnia 1991 roku rozpoczął się proces komunalizacji, a w styczniu 1993 roku powołano Komisje ds. Inwentaryzacji Majątku. Ostateczny „rozwód” nastąpił 1 lutego 1993 roku. Z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wydzielono sześć samodzielnych podmiotów gospodarczych: między innymi Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Majątek RPWiK Brzesko oszacowano na ponad 65 miliardów ówczesnych złotych (przed denominacją) – dokładnie na 65. 338.183.000. Całość majątku WPWiK wynosiła wtedy 537 miliardów złotych. W latach 1993 – 1999 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku działało jako przedsiębiorstwo państwowe. Trwała rozbudowa sieci wodociągowej w gminach Brzesko, Wojnicz i Dębno oraz sieci kanalizacyjnej w Brzesku. Przedsiębiorstwo prowadziło prace koncepcyjne związane z budową magistrali wodnej na odcinku: Łukanowice – Zakliczyn. Ostatnia dekada ubiegłego stulecia to okres umacniania się roli i pozycji samorządu. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że jednym z obowiązków gminy jest zadbanie o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych. Majątek odziedziczony po WPWiK był niepodzielny. Dlatego przedstawiciele samorządów gminnych prowadzili rozmowy w sprawie przekształcenia RPWiK w spółkę prawa handlowego. W 1997 roku powstał Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, w jego skład weszły gminy Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn. Związek został wpisany do rejestru sądowego w 1998 roku. Był organem założycielskim dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością. Od 1 lipca 1999 roku Przedsiębiorstwo działa jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Spółka powstała na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Akt Notarialny rep. 11 12/1999 z dnia 02.06.1999 r.

 

Trochę statystyki

Obecnie RPWiK w Brzesku spółka z o. o. eksploatuje sieć magistralną z przepompownią wody w Sufczynie i zbiornikami końcowymi Okocim – Garbatka (gmina Brzesko) o pojemności - dwa zbiorniki po dwa tysiące metrów sześciennych. Natomiast sieć rozdzielcza składa się z ponad 20 hydroforni, czterech zbiorników strefowych (Jadowniki, Okocim, Jasień – gmina Brzesko oraz Sufczyn – gmina Dębno). Hydrofornie znajdują się w miejscowościach: Okocim Górny – 2; Porąbka Uszewska – 1; Jasień – 1; Doły – 3; Jadowniki - 2 ; Łoniowa – 2; Łysa Góra – 2; Grabno – 2; Dębno – 2; Rajsko – 1; Granice Dębińskie – 1; Milówka –Wszystkie przepompownie i hydrofonie wody na terenie gminy Brzesko podłączone są do systemu monitoringu, który sterowany jest drogą radiową. Sukcesywnie rozbudowywany jest system monitoringu i sterowania obiektami na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wdrażanie systemu rozpoczęto w 2001 roku. Dane z obiektów kierowane są na Centralną Dyspozytornie zlokalizowaną na terenie Przepompowni Wody w Sufczynie. Niedawno, w ramach Funduszu Spójności, zrealizowany został kolejny etap obejmujący hydrofornie wody i komory pomiarowe na sieci wodociągowej. - Do Centralnej Dyspozytorni trafiają dane z przepompowni i hydroforni wody, zbiorników wody, komór pomiarowych i redukcyjnych zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków. System zapewnia efektywne zarządzanie obiektami na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – mówi wiceprezes Jerzy Wolnik.

Od 2006 roku Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Brzesku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością eksploatuje przepompownie ścieków w Zakrzowie, do której doprowadzane są ścieki z miasta i gminy Wojnicz. Z przepompowni ścieki kierowane są na oczyszczalnię Tarnowskich Wodociągów, a dokładnie rzecz ujmując do Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która powstała w 1978 roku.

Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych obejmuje: sieć kanalizacji sanitarnej o długości 156,1 km w tym:

Gmina Brzesko - 128,7 km

Gmina Wojnicz- - 27,4 km

przepompownie główne - 2 szt. (Brzesko ul. Solskiego, Wojnicz),

30 przepompowni lokalnych w tym:

Gmina Brzesko - 27szt.

Gmina Wojnicz - 3 szt.

oczyszczalnię ścieków Sterkowiec-Zajazie.

Ilość odprowadzonych ścieków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosła 1.043.540 m3 w tym:

Gmina Brzesko - 1.000.550 m3 ( 95,9 % ),

Gmina Dębno - 42.990 m3 ( 4,1 % ).

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z Ogaaniczoną Odpowiedzialnością działa na terenie czterech gmin. Obsługuje obszar, na którym mieszka ponad 70 tysięcy osób, działa około czterech tysięcy podmiotów gospodarczych. Sprzedaż wody od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosła 1.947.011 m3 w tym:

Gmina Brzesko - 1.294.721 m3 ( 66,5 % ),

Gmina Dębno - 326.650 m3 ( 16,8 % ),

Gmina Wojnicz - 254.647 m3 ( 13,1 % ),

Gmina Zakliczyn - 8.629 m3 ( 0,4 % ),

Gmina Borzęcin ( hurt )- 62.364 m3 ( 3,2 % ).

Ilość odprowadzonych ścieków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosła 1.043.540 m3 w tym:

Gmina Brzesko - 1.000.550 m3 ( 95,9 % ),

Gmina Dębno - 42.990 m3 ( 4,1 % ),

Dzisiaj Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest jednym z najnowocześniejszych tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Podnoszenie standardu usług, szybkie interwencje w przypadku awarii – to atuty firmy. Spółka zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków socjalno – bytowych.

[mir]Komentarze (3)

Pseudonim : endrju 13 październik 2013 14:31
Wszystkiego Najlepszego dla pracowników RPWiK!
Pseudonim : rycho 14 październik 2013 07:42
Cały aktyw partii Gowina w Brzesku przy jednym stole :-) Piękny widok - Wawryka, Ożóg, Musiał razem.
Pseudonim : Bolek i Lolek 14 październik 2013 07:58
Wszystkiego najlepszego i od razu ze dwie podwyżki bo już płacimy najdrożej w Polsce.

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr042018

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .